Aihearkisto: OPS-hautomot

OPS-hautomoiden henkilöstökoulutukset lv 2015-2016

OPS-hautomot-hanke tarjoaa opetussuunnitelmatyötä tukevaa, osallistavaa ja toiminnallista henkilöstökoulutusta. Valtakunnallisesti toimiva hanke tukee kouluja, kuntia ja seutualueita opetussuunnitelman tuomien uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulutukset räätälöidään kunkin ryhmän tarpeiden mukaan ja toteutetaan paikallisesti.

Räätälöityjen tilaisuuksien lisäksi järjestämme Helsingissä avoimia OPS-teemahautomoita, joiden aiheet löytyvät alla olevista tiedotteista.
Lue loppuun

OPS-hautomoiden henkilöstökoulutukset lv 2015-2016

OPS-hautomot-hanke tarjoaa opetussuunnitelmatyötä tukevaa, osallistavaa ja toiminnallista henkilöstökoulutusta. Valtakunnallisesti toimiva hanke tukee kouluja, kuntia ja seutualueita opetussuunnitelman tuomien uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulutukset räätälöidään kunkin ryhmän tarpeiden mukaan ja toteutetaan paikallisesti.

Räätälöityjen tilaisuuksien lisäksi järjestämme Helsingissä avoimia OPS-teemahautomoita, joiden aiheet löytyvät alla olevista tiedotteista.

Perusopetuksen lisäksi tarjoamme syksystä 2015 OPS-koulutusta myös lukioille. OPS-koulutuksia on mahdollista toteuttaa esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyönä.

Kaikki yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle järjestettävät koulutukset ovat maksuttomia. OPS-hautomot-hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Otavan Opisto. Lisätietoja ajankohtaisista koulutuksista ja artikkeleita löydät osoitteesta www.oppiminen.fi.

Esite ja koulutuskalenteri perusopetukseen.

Esite ja koulutuskalenteri perusopetukseen.

[/ezcol_1half]

OPS-hautomot lukio -hankkeen esite ja kolutuskalenteri.

OPS-hautomot lukio -hankkeen esite ja kolutuskalenteri.

OPS-hautomo tukemassa Ristiinan koulun toimintakulttuurin kehittämistyötä

TEEMA
- Toimintakulttuurin kehittäminen
- Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen
- Ops-työn pohjustaminen ja keskustelun avaaminen

OSALLISTUJAT
- Työpaja 1: 18 kahdeksasluokkalaista oppilasta, kolme opettajaa / Ristiinan yläkoulu
- Työpaja 2: rehtori, 10 opettajaa ja 10 oppilasta / Ristiinan yläkoulu

MENETELMÄT
- Konsensus-piiri
– Ryhmätehtävä: tulevaisuuden osaaminen
- Konsensus-julistus
- Pro Action cafe
- Post it -palaute

KESTO
- Työpaja 1: 5h
- Työpaja 2: 3h


LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Suvi Von Gestel / yhteisöpedagogi
Seija Huotari / projektityöntekijä, Mikkelin Olkkari
Matti Hämäläinen/ rehtori, Ristiinan yläkoulu

Von Gestel on opinnäytetyössään pohtinut konsensus-menetelmien käyttöä ja oli kiinnostunut jatkamaan menetelmän kehittämistä. Yhteistyö Ops-hautomoiden kanssa lähti liikkeelle Von Gestelin yhteydenotosta, johon häntä oli kannustanut Educa-messuilla tapaamansa opetusneuvos Irmeli Halinen.

Alkutapaamisessa kartoitettiin, miten konsensus-menetelmien kehittäminen ja Ops-hautomotyö voisivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea toisiaan. Yhteistyön suuntaaminen Mikkelin seudulle oli luontevaa sekä hankkeen tavoitteiden että Von Gestelin opiskelutaustan puolesta.

Alkutapaamisen jälkeen lähdimme kartoittamaan, minkä koulun tilanteeseen menetelmä voisi tuoda hyötyä. Tässä vaiheessa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä Mikkelin Olkkari-hankkeen kanssa, jolla on aktiivisena paikallisena toimijana laaja tietämys alueen perusopetuksen kouluista. Ehdotukseksi nousi Ristiinan yläkoulu ja kun myös koulun rehtori näytti yhteistyölle vihreää valoa, oli valinta selvä. Kohderyhmäksi sovittiin kahdeksas luokka, jolloin oppilaille on jo kertynyt kokemusta  yläkoulussa opiskelusta, mutta samalla vielä mahdollisuus ja kiinnostusta vaikuttaa koulunsa asioihin myös seuraavaa lukuvuotta ajatellen.

 

KONSENSUS-TYÖPAJA

Työpaja aloitettiin siirtämällä pulpetit sivuun ja asettamalla tuolit konsensus-menetelmille tyypilliseen piirimuodostelmaan. Menetelmässä konsensus nähdään yksimielisyytenä, joka voidaan todeta käyttämällä keskustelun aikana käsimerkkejä. Näin osallistujat voivat ilmaista interaktiivisesti, mitä mieltä ovat käsitellystä asiasta. Käsimerkkien avulla yksimielisyys on helppo todeta ja niiden avulla voidaan ohjata toimintaa koko osallistuvan ryhmän toiveiden mukaiseen suuntaan. Konsensus-menetelmä tukee tasavertaisuutta ja siinä kaikkien ääni on yhtä tärkeä. Keskustelussa keskitytään siihen mikä yhdistää eikä siihen mikä erottaa.

Alkulämmittelyn jälkeen ja menetelmään tutustumisen jälkeen päästiin pohtimaan, mikä oppilaita koulussa huolettaa tai mikä kaipaa muutosta. Päällimmäisenä esille nousivat  perinteisen kouluruokailun lisäksi etenkin kouluviihtyvyys, Wilma-merkinnät ja kommunikaation tavat. 

Oppilaista tuntui siltä, että koulussa kysytään usein mielipiteitä, mutta niitä ei aidosti kuunnella. Hyvä opettaja olisi heidän mielestään reilu, aidosti läsnä, keskustelisi asioista, juttelisi muustakin kuin koulutyöstä ja kuuntelisi mitä oppilaat sanovat. Osallistujat kokivat, että sekä opettajien että oppilaiden tulisi panostaa enemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ongelmaksi koettiin myös sääntöjen epäyhtenäisyys ja riippuvaisuus opettajasta. Toiveina oli lisäksi mahdollisuus sekä oppia että osoittaa osaamistaan useammalla eri tavalla.


TULEVAISUUDEN OSAAMINEN

Ryhmätehtävässä oppilaat pohtivat, millaisia taitoja heidän olisi tarpeellista osata elämässään. Muutamaa kielitaitoa koskevaa mainintaa lukuun ottamatta listaukset painottuivat erityisesti sosiaalisiin taitoihin. Oppilaat mainitsivat mm. joustavuuden, avuliaisuuden, keskittymisen, huumorintajun, muiden kuuntelemisen, tilannetajun, kekseliäisyyden, kärsivällisyyden ja stressinhallinnan.
 

KONSENSUS-JULISTUS

Päivän päätteeksi oppilaat kokosivat ajatuksiin konsensus-julistuksiin. Julistuspohjiin kirjattiin ryhmittäin jokin asia, josta oltiin saavutettu yhteisymmärrys. Julistukseen kirjattiin myös perustelut kyseiselle ajatukselle sekä toimenpide-ehdotus asiaan vaikuttamiselle. LINKKI POHJAAN.


PALAUTEKYSELY

Mainitsemisen arvoista päivän päätteeksi kerätystä nimettömästä palautteesta oli se, että oppilaat kokivat ettei kukaan ryhmästä ollut ”esittänyt” mitään päivän aikana, vaan kaikki olivat kyenneet olemaan omia itsejään. Oppilaat kokivat voineensa vaikuttaa ja tulleensa kuulluiksi.

 

TYÖPAJAN JATKO-OSA

Nuorten viesti toimintakulttuurin kehittämisen tarpeesta oli selkeä ja voimakas. Rehtori kertoi myös koululla tehtyjen hyvinvointikyselyjen kertovan samaa tarinaa. Rehtorin kanssa käydyn huolellisen keskustelun jälkeen päätimme jatkaa aloittamaamme työtä vielä toisella työpajalla, johon osallistuisi oppilaiden lisäksi myös opettajat. Jatkopaja päätettiin pitää vielä kuluneen kevään aikana. Työpajan sisältö on kuvattu seuraavissa osioissa. Opettajakunnan ja ensimmäiseen työpajaan osallistuneiden oppilaiden lisäksi tilaisuuteen kutsuttiin myös oppilaskunnan hallituksen edustajat. Kullekin osallistujaryhmälle lähetettiin erikseen muotoiltu kutsukirje. Lisäksi opettajia pyydettiin tutustumaan ops-perusteluonnoksen toimintakulttuuria käsittelevään lukuun.


PRO ACTION CAFE

Työpajan aluksi asetimme jälleen tuolit piiriin. Virittäydyimme tunnelmaan ottamalla konsensus-menetelmän käsimerkkejä käyttäen kantaa koulun toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen liittyviin väitteisiin. Aloituksen tavoitteena oli saada osallistujat huomaamaan, että perimmiltään heillä kaikilla on yhteinen tahtotilan toimintakulttuurin työstämisen suhteen.

Varsinaisen työskentelyn ajan keskityimme kuuteen ennalta laadittuun kysymykseen, jotka oli laadittu ensimmäisen oppilastyöpajan koonnin perusteella seuraavasti:

1. Osallisuus ja oppilaskuntatoiminta – Miten koulun yhteisiin asioihin voi vaikuttaa?
2. Kodin ja koulun väinen vuorovaikutus – Millainen vuorovaikutus on toimivaa?
3. Osaamisen osoittaminen ja opetusmenetelmät – monipuolisuuden lisääminen
4. Toimintatapojen yhtenäisyyden merkitys – yhteiset pelisäännöt yms.
5. Opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus – Millaista on toimiva vuorovaikutus
6. Oppilaiden tärkeinä pitämät sosiaaliset kompetenssit – Miten näitä asioita voidaan oppia koulussa?

Kysymykset oli jaettu eri pöytiin, jota kutakin isännöi muistiinpanoja tehden 1-2 kahdeksannen luokan oppilasta. Opettajat ja oppilaskunnan hallituksen edustajat ohjattiin hakeutumaan pöytään, jossa itseä eniten askarruttavaa kysymystä käsiteltiin. Keskustelun kestettyä noin puolisen tuntia pyydettiin osallistujia vaihtamaan pöytää. Kuivin suin osallistujien ei toki tilaisuudessa tarvinnut olla, vaan pöytäkeskustelun ajan tarjolla oli tietysti kahvia ja kääretorttua.

Pöytäkeskustelujen jälkeen palasimme istumaan piiriin ja kävimme käsitellyt kysymykset läpi siten, että pöytiä isännöineet oppilaat kertoivat kaikille mitä heidän pöydässään oli aiheesta puhuttu. Tämän jälkeen kävimme koko porukan yhteisen keskustelun aiheesta. Vaikka päiväksi sattui toukokuulle poikkeuksellisen helteinen iltapäivä, omistautuivat osallistujat ihailtavan keskittyneesti sekä työskentelyyn että sen purkuun ulkona porottavasta auringonpaisteesta huolimatta. Purkukeskustelut lähtivät toden teolla lentoon ja tilaisuutta jatkettiinkin vielä pitkään virallisesti varatun aikaraamin yli.

 

PALAUTTEEN KERÄÄMINEN

Päivän päätteeksi keräsimme posti it –lappujen avulla välitöntä palautetta päivästä. Osallistujat olivat tyytyväisiä keskustelun tasoon ja monipuolisuuteen. Oppilaat kokivat, että olivat saaneet puhua opettajille tasa-arvoisina ja iloitsivat siitä, että tulivat viettäneeksi hetken aikaa opettajien kanssa myös vapaa-ajalla. Myös opettajat olivat tyytyväisiä mahdollisuuteen keskustella oppilaiden kanssa ja siihen, että kokivat oppilaiden uskaltaneen ilmaista ajatuksiaan.

Sekä oppilaille että opettajille lähetettiin tilaisuuden jälkeen myös laajempi nimetön palautekysely. Opettajilta kerättiin ajatuksia mm. siitä, miten esille nousseita asioita voisi jatkotyöstää ja huomioida oman koulun opetussuunnitelmatyössä,

 

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Ristiinan koulun toimintakulttuurin kehittämistyön tukemista jatketaan syyslukukaudella 2014. Ops-hautomo järjestää yhteistyössä Mikkelin Olkkarin kanssa opettajille suunnatun hautomon, jota pohjustetaan organisoimalla oppilasfoorumit sekä vuosiluokkien 1-6 oppilaskunnan hallituksen edustajille että kaikille yhdeksäsluokkalaisille oppilaille.

Oppilaiden ääntä kuulemassa / monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua

TEEMA
- monialaiset oppimiskokonaisuudet
- oppimisen ja koulun tulevaisuus

OSALLISTUJAT
60 yläkoulun oppilasta ja 5 opettajaa / Juhannuskylän koulu, Tampere

MENETELMÄT
- Johdantoluento
- Mielikuvaverryttely
- Ryhmäsuunnittelu (oppimispolut)
- Tulevaisuusäänestys

KESTO
5h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilöt:
Iida-Maria Peltomaa
Aki Luostarinen

Yhteistyötahot:
Esa Parkkali / rehtori, Juhannuskylän koulu
Tanja Jurvanen / suunnittelija, Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinto

Tilaisuuden suunnittelu käynnistyi Parkkalin otettua yhteyttä Ops-hautomoihin ja kerrottuaan tavoitteestaan saada oppilaat aktiivisesti mukaan ideoimaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Päivämäärä lyötiin lukkoon keväälle 2014 ja tilaksi valittiin Tampereen monitoimitalon tilat. Samalla päätettiin myös ottaa työpajapäivään mukaan kuvaaja, jotta saataisiin kerättyä mahdollisimman pätevää aineistoa sekä prosessista että tuotoksista.


MIELIKUVAVERRYTTELY

Päivä aloitettiin Jurvasen puheenvuorolla siitä, mistä ops-työssä ja oppimisen tulevaisuudessa itse asiassa on kysymys. Puheenvuoron jälkeen kävimme päivän ohjelman läpi ja lähdimme mielikuvaverryttelemään. Pyysimme oppilaita kuvittelemaan hetken ajan vuoden 2030 koulua ja listaamaan sitten 

1) millaista koulussa on? (listaa viisi asiaa)
2) mitä koulussa tehdään? (listaa viisi verbiä)

Vastauksissa painottuivat erityisesti kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, oppiaineiden tulevaisuus sekä arviointi.

 

TUTUSTUMISTEHTÄVÄ

Mielikuvaverryttelyn jälkeen otimme jaon viiteen ja jakaannuimme pienryhmiin. Kullekin ryhmälle oli varattu oma tilansa, jossa he saivat työskennellä rauhassa. Pyysimme oppilaita aloittamaan yhteisen työskentelynsä esittäytymällä toisilleen sekä kertomalla, millaisia asioita olivat yhteisessä aloituksessa koulun tulevaisuudesta kirjanneet.


OPPIMISPOLKUTYÖSKENTELY

Yksi päivän päätavoitteista oli kerätä oppilaiden näkemyksiä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisesta ja toteuttamisesta. Kukin ryhmä sai oman teemansa, jonka ympärille suunnittelivat  1-2 jaksoa kestävän kurssin eli “oppimisen polun”. Suunnitelmissaan pyysimme oppilaita huomioimaan seuraavat seikat:
– Mitä oppiaineita tai oppiaineiden sisältöjä kokonaisuuteen liittyy?
- Missä paikoissa koulussa ja koulun ulkopuolella voi oppia jotain?
- Voivatko eri-ikäiset oppilaat kulkea samaa oppimispolkua yhtä aikaa?
- Keneltä ja kenen kanssa voisi oppia koulun ulkopuolella?
- Mitä välineitä oppimiseen käytetään?
- Mitä kaikkea polun aikana voidaan tehdä? (juhlat, teemapäivät, retket yms.)
- Mitä tamperelaisuudessa tai Tampereen seudulla on sellaista, mitä voisi ottaa huomioon?
- Mitä ajankohtaisia tapahtumia kotimaassa ja maailmalla voisi käsitellä ja hyödyntää oppimisessa?- Voiko polku haarautua? Saavatko oppijat kertoa kurssin aikana itse, mitä haluavat oppia?
- Miten oppiminen voidaan osoittaa?

- Tarvitaanko kokeita? Voiko opitut asiat tehdä opelle näkyväksi jollain toisella tapaa? Voiko kokeen korvata vaikkapa kirjoittamalla blogia tai tekemällä videoita? Mitä muita tapoja voisi olla? Miten näitä tuotoksia arvioidaan, jotta se olisi oikeudenmukaista ja tasapuolista?

– Kuka oppimista arvioi ja miten? Saako arvioida itse omaa työtä ja luokkakavereiden töitä vai arvioiko vain ope? Tarvitaanko kaikissa aineissa perinteisiä arvosanoja?

– Mallintakaa kurssin opiskelupolku myös visuaalisesti
– Nimetkää kurssinne/polkunne, niin että nimi kuvaa teidän tekemäänne suunnitelmaa.

Ryhmien teemat olivat perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnosta mukaillen seuraavat:
1. hyvinvointi
2. turvallisuus
3. kulttuurinen moninaisuus
4. vaikuttaminen ja yhteisöihin kuuluminen
5. vastuu ympäristöstä ja kestävä tulevaisuus

Kunkin teeman sisältöä oli tarkennettu oppilaille jaetussa ohjemateriaalissa. Oppilaiden laatimiin opinpolkuihin voi tutustua videokoosteen avulla:
http://youtu.be/dpHYeRxIqfw

Esimerkkinä mallinnus vaikuttamisen ja yhteisöihin kuulumisen teemojen ympärille syntyneestä kokonaisuudesta

TULEVAISUUSÄÄNESTYS

Pyysimme oppilaita laatimaan keskustelujenne pohjalta yhden kärkevän tai provosoivankin tulevaisuuden koulua koskevan väitteen, joka saattaa tämän päivän valossa tuntua hullulta tai hassultakin, mutta tulevaisuudessa ihan mahdolliselta idealta koulusta ja oppimisesta. 

Päivän päätteeksi kokoonnuimme jälleen koko joukolla saliin, jossa ryhmien edustajat lukivat väitteet ääneen. Oppilailla oli käytössään sekä punainen että vihreä lappu, joiden avulla äänestää kutakin väitettä puolesta tai vastaan.

Väitteet olivat mm. seuraavanlaisia:

”Oppikirjat muuttuu sähköiseksi, ei papereita tai kirjoja.”
”Kaikki läksyt ja kokeet tehdään sähköisesti.”
”Tulevaisuudessa oppitunneilla olet yhteydessä toiselle puolelle maailmaa.”
”Tulevaisuuden koulussa nuorten (kynällä)kirjoitustaito heikkenee, kun opetus siirtyy tableteille ja tietokoneille.”

Kaikki väitteet äänestystuloksineen ovat nähtävissä videokoosteesta: http://youtu.be/SHPVi_peruk

Äänestyslaput valmiina, kohta saapuvat oppilaat.

Äänestyslaput valmiina, kohta saapuvat oppilaat.

 

OPS-välitunti vk 37: Ohjaus ja lahjakkuus (Pekka Peura)

Viikon 37 OPS-välituntivieras Pekka Peura piti toivottavana koulussa tehtävien harjoitusten perustumista yhä enemmän oppilaiden yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin tai taipumuksiin. Tämä vaatii opettajalta paitsi etukäteissuunnittelua käsiteltävien teemojen ja mahdollisuuksien suhteen, myös tilan jättämistä oppijoita sitouttavalle aktivoinnille suunnitteluprosessissa. Peuran mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus innostua kaikista oppiaineista. Omassa työssään hän pyrkii kuitenkin hyväksymään myös sen, ettei kaikkia oppilaita kiinnosta juuri oma opetettava aine. Tavoitteena onkin antaa oppilaille riittävästi tilaa löytää oma lahjakkuutensa, panostaa kiinnostuksen kohteisiinsa sekä viihtyä koulussa. 

Katso haastattelu: http://bit.ly/1rGaIpY


TULEVIEN VIIKKOJEN AIHEET

vk 38 Virtuaalimatkat / Esko Lius
vk 39 Design-orientoitunut pedagogiikka / Jorma Enkenberg
vk 40 Leikki ja luovuus / Jarno Paalasmaa

Aiheisiin voi ottaa kantaa

Tervetuloa kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan!

OPS-välitunti vk 36: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa (Nina Maunu)

Viikon 36 OPS-välitunnilla keskustelimme Nina Maunun kanssa toiminnallisuudesta opetuksessa ja oppimisessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.

 

KATSO HAASTATTELU: http://bit.ly/1nY5k0t

 

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton toiminnallisten menetelmien OPS-hautomokoulutus Helsingissä ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17.
Lisätiedot: http://www.ebarometri.fi/ops-hautomokoulutus-toiminnalliset-menetelmat/

OPS-hautomokoulutus: Toiminnallisuus opetuksen ja oppimisen tukena

Tervetuloa toiminnalliseen OPS-hautomokoulutukseen!

Aika: ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17
Paikka: Annankatu 9, Helsinki
Kouluttajat: Nina Maunu, Iida-Maria Peltomaa

Kaksiosaisessa koulutuksessa perehdymme toiminnallisiin työtapoihin ja niiden soveltamiseen sekä pohdimme toiminnallisuuden suhdetta mm. osaamisen osoittamiseen sekä yhteistoiminnallisiin arviointimenetelmiin.

Toteutus:

1. tapaaminen (28.10.2014 klo 14-17)

  • Alustus toiminnallisuudesta suhteessa opetukseen, arviointiin ja ops:iin
  • Menetelmien esittelyt ja kokeilut teemoittain (draama, kinesteettinen, tarina, muut)

Osallistujat saavat ensimmäisen tapaamisen yhteydessä mukaansa kirjalliset ohjeet omien kokeilujen tueksi. Toivomuksena on, että tapaamisten välissä osallistujat kokeilisivat vähintään yhtä osallistavaa menetelmää omassa työssään.

2. tapaaminen (18.11.2014 klo 14-17)

  • Menetelmäkokeilujen purku
  • Toiminnallinen työskentely, jonka aiheina mm. arviointiin, osaamisen osoittamiseen ja työskentelymenetelmiin liittyvät ops-löydökset. Käydään läpi sekä yhteisessä työskentelyssä käytetty menetelmä että sen avulla syntyneet pohdinnat.

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset:  http://www.eventilla.com/toiminnallisuus

 

Lokakuun OPS-teemahautomo: Pedagogiikka ja menetelmät 9.10.2014

Syksyn ensimmäisessä OPS-teemahautomossa 9.10.2014 syvennytään pedagogiikkaan ja menetelmiin.

Päivän aluksi kuulemme Hannu Linturin ja Harri Jokisen puheenvuorot pedagogiikan ja menetelmien juurista ja siipiä kannattelevista tuulista sekä aktivoimme ajatuksiamme ops-teesien kautta. Lounaan molemmin puolin työskennellään valinnaisissa työpajoissa (90min). Päivän aikana on mahdollista osallistua kahteen työpajaan:

1) Yksilölliset oppimispolut ja ohjattu itsearviointi (Pekka Peura, Martinlaakson lukio)
2) Ilmiöpohjaisuus (Emma Kostiainen & Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto)
3) Ohjauksen menetelmät muuttuvat – vai muuttuvatko? (Ohjaustiimi, Otavan Opisto)
4) Tiimioppiminen ja -yrittäjyys (Karoliina Mehtonen & Unna Ahokas, Tiimiakatemia)

Iltapäivällä kuulemme vielä KT Henriikka Vartiaisen puheenvuoron design-suuntautuneen pedagogiikan mahdollisuuksista.

Ilmoittaudu mukaan: http://www.eventilla.com/teemahautomo_lokakuu2014

 

TARKEMMAT TIEDOT

AIKA: torstai 9.10.2014 klo 9-15
PAIKKA: Otavan Opisto, Otavantie 2 (Otava, Mikkeli)

OPS-hautomot on Opetushallituksen rahoittamaa pedagogista täydennyskoulutusta ja maksutonta yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle. Muille hinta 30 euroa. Majoitus ja ruokailut omakustanteisia.

OHJELMA

9.00-9.10 Tervetuloa (Iida-Maria Peltomaa)
9.10-9.40 Aloituspuheenvuorot (Hannu Linturi & Harri Jokinen)
9.40-10.00 Ajatusten aktivointia ops-teesien avulla (Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa)

10.00-11.45 Toiminnallinen työskentely 1
- työpaja-aiheiden esittelyt (10.00-10.15)
- työskentely (10.15-11.45)

11.45-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.00 Toiminnallinen työskentely 2
14.00-14.15 Kahvi
14.15-14.45 Design-suuntautunut pedagogiikka (Henriikka Vartiainen)
14.45-15.00 Loppusanat

SYKSYN 2014 OPS-VÄLITUNNIT

Syksyn 2014 OPS-välituntikeskustelut ja -lähetykset pyörähtävät käyntiin viikolla 35.

Syyslukukauden ensimmäisenä teemana käsittelemme pedagogiikkaa ja menetelmiä.
Keskustelu viikon kysymyksestä avataan maanantaisin:

Torstaisin klo 14.00-14.15 on vuorossa verkkolähetys, jossa luodaan katsaus eri foorumeilla esitettyihin ajatuksiin sekä kuullaan asiantuntijavieraan näkemys viikon aiheesta. Verkkolähetys on vuorovaikutteinen eli jokainen aiheesta kiinnostunut voi haastattelun aikana esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Verkkolähetys suorana osoitteessa https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops .
Lähetyksen tallenne julkaistaan yllä mainittujen foorumeiden lisäksi myös tällä sivustolla.

 

SYYSLUKUKAUDEN OHJELMA

Vk 35 Kulttuuriperintö

Voisikovatko vapaaehtoiset opastaa oppilaita kotiseudun ja -kunnan kulttuuriperintöön vaikkapa tarinoiden sekä paikka- ja tapahtumakuvausten avulla? Voisivatko oppilaat tutustua alueensa historiaan liikkumalla seudun kulttuuriperintökohteissa ja tutustumalla niihin esimerkiksi QR-koodien ja geokätkennän avulla tai kuuntelemalla mummojen ja pappojen tarinoita? Kuinka rakentaa identiteettiään ja reflektoida koettua historiaa nykyiseen ja tulevaan?

  • Torstaina 28.8. viikon vieraana kulttuuriperintöohjelmaa kehittämänyt Leena Hangasmaa.


Vk 36 Tuotosarviointi ja toiminnallinen opetus

Siirrytäänkö tulevaisuudessa yhä enemmän tuotosperusteiseen arviointiin? Miten kehittää jatkuvan palautteen antamista ja oppimisen edistymisen seuraamista? Mikä rooli toiminnallisuudessa voisi olla tässä kaikessa?

 

Vk 37 Ohjaus ja lahjakkuus

Voisivatko koulupäivät koostua oppilaiden yksilöllisiin tasoihin mukautuvista harjoituksista? Mikä voisi olla käänteisen oppimisen (flipped classroom) tulevaisuus? Kuinka huomioida tehtävävalinnoissa ja ohjauksessa yksilölliset oppimisen tavat, oppijoiden yksilöllinen kehitysvaihe, erityislahjakkuuksien vahvistaminen ja uusien kokemusten tarjoaminen sekä oppijan mahdolliset oppimisen vaikeudet?

 

Vk 38 Virtuaalimatkat

Voiko autenttinen ja kokemusperäinen tieto kertyä virtuaalimatkoilla? Voisiko virtuaalimatkoilla oppia vaikkapa kieliä tai tutustua toisiin kulttuureihin?

  • Torstaina 18.9. aiheesta keskustelemassa Esko Lius, joka työssään Omnian verkkoviestintäpäällikkönä kehittää mm. sosiaalisen median ja mobiiliratkaisujen hyödyntämistä oppimisessa.
  • Tallenne

 

Vk 39 Ajankohtaisoppiminen

Voitaisiinko oppisisältöjä tarkastella yhä enemmän sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ajankohtaisten tapahtumien läpi? Kuinka hyödyntää ympäröivä maailman tuottamia pedagogisia mahdollisuuksia? Mitä on design-suuntautunut pedagogiikka ja mitä lisäarvoa voisimme sen kautta saavuttaa?

 

Vk 40 Leikki ja luovuus

Tulisiko jokaiseen alakoulun päivään kuulua taide-, draama- tai leikkihetkiä? Kuinka koulu voisi tarjota ajan ja puitteet luovalle toiminnalle ja leikille, joissa oppija saa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä pääsee toteuttamaan itseään? Kuinka tukea ja vahvistaa kekseliäsyyttä, ongelmanratkaisua, kuvittelukykyä, uteliaisuus ja oppimisen iloa? 

  • Torstaina 2.10. aiheesta keskustelemassa tietokirjailija ja opettaja Jarno Paalasmaa.

 

Vk 41 OPS-TEEMAHAUTOMO (pedagogiikka ja menetelmät)

Pedagogiikkaa ja menetelmiä käsittelevä yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön liittyvä tilaisuus Otavan Opistolla torstaina 9.10.2014 klo 9-15. Osallistuminen on yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle maksutonta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KESKUSTELEMAAN, KYSYMÄÄN JA KOMMENTOIMAAN NIIN OPS-VÄLITUNNEILLE KUIN OPS-TEEMAHAUTOMOON!

Lisätiedot, kysymykset ja ideat:
Iida-Maria Peltomaa
044 794 3542
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

Kesäkuun teemahautomo: Oppimisen organisointi 5.-6.6.2014

Lukuvuoden päättävässä ops-teemahautomossa paneudutaan opetuksen järjestämiseen ja oppimisen organisointiin. Esillä olevat kysymykset liittyvät henkilökohtaistuviin mutta myös yhteisöoppijuutta tukeviin oppimispolkuihin. Tällöin keskiössä ovat mm. ohjaukseen, motivaatioon, eriyttämiseen ja eheyttämiseen liittyvät teemat. Hyvinkin myös näiden yhteydet uuden koulun tehtäviin ja tavoitteisiin, kuten (yleis)sivistykseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä opitun ja osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.
Lue loppuun