Aihearkisto: OPS-hautomot

OPS-polulla pohdintaa Mikael-koulun väen kanssa 7.5.2014

Katso videoterveiset OPS-polulta (6min):
https://www.youtube.com/watch?v=GTUsr-gfs1s


Keskiviikkona 7.5.2014 ops-haudottiin Mikkelissä yhdessä
oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin väen kanssa. Hautomoon osallistuivat sekä koulun oppilaat että opettajat. 6-18 –vuotiaita oppilaita oli mukana 55, henkilökunnan edustajia kolmisenkymmentä.

Ops-hautomo järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti ulkona. Koulun takaa lähtevä, lammen ympäri kiertävä Urpolan luontopolku tarjosi otolliset maisemat pistetyöskentelyn järjestämiselle. Pituutta ops-polulle kertyi reilut 2 kilometriä, pisteitä oli kymmenkunta ja aikaa käytettävissä kolme tuntia.

 

Kuvankaappaus 2014-5-2 kello 13.04.54

Oppilaat olivat taiteilleet luontopolusta kartan, johon voi tutustua koululla jo ennen varsinaista OPS-hautomopäivää. 

Lue loppuun

OPS-hautomo 22.2.2014: Otavan alakoulun ops-päivä

Ilmiökahvilan satoa

Ilmiökahvilan satoa

TEEMA
– Perusopetuksen ja ops:n vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Ilmiöpohjaisuus
– Pelillisyys

OSALLISTUJAT
Rehtori ja 12 opettajaa

MENETELMÄT
– Uutistyöskentely
– Ilmiökahvila
– Roolipaneeli

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
– Heikki Oksa / rehtori,  Otavan alakoulu
– Tuija Salminen / Otavan Opisto
– Ulla Pakkanen / Otavan Opisto
– Samuli Turunen / Otavan Opisto

Otavan alakoulun ops-hautomon suunnittelu perustui Mikkelin alueen ops-työn ohjausryhmän laatimasta OPS2016 tilannearvioinnista. Alueen koulujen tekemä kolmiosainen kartoitus kattoi niin oppilaiden, huoltajien kuin opettajien ja muun henkilökunnankin näkemykset.

OPS-hautomon ohjelma suunniteltiin siten, että erityisesti opettajia koskevat kysymykset pääsivät käsittelyyn päivän aikana. Lisäksi koulun toiveena oli saada ajattelun aineksia ilmiöpohjaisuuteen ja pelillisyyteen liittyen. Suunnittelussa oli OPS-hautomoiden Iida-Maria Peltomaan ja Otavan alakoulun rehtori Heikki Oksan lisäksi osaltaan mukana myös Otavan Opiston osaajien pelillisyyden ja ilmiöpohjaisuuden saralta.

 

UUTISTYÖSKENTELY

Päivä aloitettiin kartoittamalla tämän hetkiseen perusopetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyviä vahvuuksia, hyviä ja toimivia asioita. Samalla pohdimme toisaalta myös asioita, joista haluttaisiin pois, jotka erityisesti kaipaavat kehittämistä tai joiden näkyviin tuleminen olisi hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta erityisen olennaista.

Työskentelyn aikana merkityksellisimmiksi kehittmiskohteiksi nousivat kiireen tunteen purkaminen, työskentelytaitojen kokonaisvaltainen tukeminen, oppilaan vastuuttaminen sekä kysymykset siitä, kuinka vastuuttaa oppilasta ja saada hänet motivoitumaan, oppimaan, opiskelemaan ja “olemaan ihmisiksi”?

Mikkelin alueen OPS2016 kartoitus: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1Bzk5CO05tcC5ddAqubraFjiz_lz9JgwXm1w_3xNs7HU/edit

Työskentelypohja: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

Työskentelyn koonti: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/?tab=mo#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

 

ILMIÖKAHVILA

Tuija Salmisen pitämän ilmiöpohjaista opiskelua koskeneen tietoiskun jälkeen siirryimme kahvittelemaan. Herkuttelun lomassa ideioitiin mitä ja miten ilmiöitä voisi hyödyntää oman koulun toiminnassa. Osallistujat jakaantuivat siis kahvittelun ajaksi neljään eri pöytään, joissa kussakin tehtävänä oli keksiä kiinnostava ja toteutettavissa oleva ilmiö, pohtia kenelle ilmiö olisi suunnattu, keiden kaikkien kanssa ilmiötä voisi käsitellä ja mitä eri näkökulmia ilmiöön voisi nostaa esille. Työskentelyn aikana hiottiin Otavaa, vettä, arjen puhetta ja ystävyyttä käsitteleviä kokonaisuuksia.

Työskentelyn koonti: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1BfHgXDQ-kBn-zkDXZqhPXpy3cz73kza7zcDvB8-AAxo/edit

 

ROOLIPANEELI

Samuli Turusen ohjaaman roolipaneelin kautta päästiin paitsi tutustumaan lähietäisyydeltä pelillisyyteen myös pohtimaan koulun ja oppimisen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä omasta arkiajattelusta poikkeavista näkökulmista. Työskentelyn teemoina käsiteltiin opiskelijalähtöisyyttä, koulun lähitoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, yhteisopettajuuden kehittämistä, autenttisen oppimisen mahdollisuuksia sekä oppimaan oppimisen taitoja.

Virittäydyimme teemoihin katsomalla mm. ops-hautomotallenteen, jolla fyysisesti vierekkäisissä rakennuksissa sijaitsevien Otavan alakoulun ja Otavan Opiston oppilaskuntien hallitusten edustajat kertovat, millaista yhteistyötä mitä he mielellään tekisivät sekä toistensa että muiden lähialuetoimijoiden kanssa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMoRPzKVxL8&feature=autoshare

 

OPS-hautomo 14.4.2014: Helsingin ranskalais-suomalaisen ja suomalais-venäläisen koulun yhteinen ops-päivä

 

"Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä."

”Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä.

TEEMA    
– Tulevaisuuden taidot
– Yhteistyötaidot
– Jaettu opettajuus

OSALLISTUJAT
– Helsingin Suomalais-venäläisen koulun rehtori ja 8 opettajaa
– Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja 6 opettajaa

MENETELMÄT
– Johdantopuheenvuorot ja virikemateriaalit
– Ryhmäkeskustelut ja -tehtävät
– Oppimiskahvila 

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Jarno Bruun / erityisluokanopettaja
Koulujen rehtorit

Helsingin Suomalais-venäläinen ja Ranskalais-suomalainen koulu ottivat yhteyttä OPS-hautomoihin keväällä 2014. Koulujen ensisijaisena toiveena oli suunnata ajattelua ja herättää innostusta ops-työhönsä. Koulut olivat myös tunnistaneet toiminnassaan ja tilanteessaan mahdollisuuksia saavuttaa yhteistyöllä toistensa kanssa uudenlaista synergiaa ops-prosessiinsa.

Lähdimme liikkeelle järjestämällä koulujen edustajien kanssa tapaamisen, jossa kartoitimme tarkemmin toiveita sekä mahdollisia teemoja. Hankkeen puolesta työparinani hautomopäivän suunnittelussa ja toteutuksessa toimi erityisluokanopettaja Jarno Bruun, jonka kanssa suunnittelimme tapaamisen pohjalta kyseisten koulujen tilanteeseen ja tavoitteisiin mahdollisimman hyvin vastaavan koulutussisällön.

Koulutuspaikaksi valitsimme Annankadun koulutustilat, jolloin molempien koulujen edustajat saivat osallistua päivään yhtä raikkaalla maaperällä. Hautomopäivä järjestettiin maanantaina 14.4.2014 klo 9-15.

 

TULEVAISUUDEN TAIDOT

Päivä alkoi kouluista saapuneisiin kollegoihin tutustumisella aamukahvin lomassa, jonka jälkeen siirryimme virittäydyimme päivän ohjelmaan pohdintatehtävällä: Mitä työssäsi on hyvin? Mitä haluaisit työssäsi muuttaa?

Tämän jälkeen katsoimme yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevän EK:n Oivallus-videon (http://www.youtube.com/watch?v=LrSkpObJpEY), joka herätti keskustelua ja reflektointintia suhteessa omaan tekemiseen.

Born global –ajattelun koettiin olevan luonnollinen osa kielikoulujen toimintaa. Oppilaiden oman kiinnostuksen, asenteen ja motivaation tason merkitys sen sijaan mietitytti. Ilmassa koettiin olevan suurta muutosta muun muassa vuorovaikutustaitojen opettamisen suhteen. Myös mahdollisuuksia korostavan ajattelua ja tulevaisuusnäkökulman positiivisena säilymistä pidettiin arvokkaina lähtökohtina koulun kehittämiselle.

Tutustuimme myös Tulevaisuusvaliokunnan ja Pasi Sahlbergin tulevaisuusteeseihin. Teesit herättivät pohdintaa erityisesti eri ikäisten oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Oppilaat esikoulusta lukioon saman katon alla tarjoavat valtavan potentiaalin. Koulun toimijoiden tulisikin pyrkiä löytämään riittävästi aikaa vuorovaikutustaitojen ja motivaation vahvistamiseen. Kokemuksena oli, että tällä hetkellä keskitytään paljolti tietoon mm. ylioppilastutkinnon ohjatessa opetusta. Yhteisenä toiveena esitettiinkin opetussuunnitelman sisältöjen tiivistyminen.

Keskusteluissa painotettiin myös koulun toimintakulttuurin kehittämistä yhteisöllisempään suuntaan. Esille nostettiin mm. vertaistuen, jakamisen ja bechmarkingin hyödyt. Täydennyskoulutuksiin toivottiin osallistuvan useamman opettajan samasta koulusta, mikä tukisi innostusta ja vaikuttavuutta. Yhteisen näkemyksen koulun tehtävästä ymmärrettiin kuitenkin vaativan keskustelua. Osallistujie mielestä tärkeää olisi kuitenkin muistaa rohkeuden, intohimon ja unelmien merkitys sekä pyrkiä voittamaan epäonnistumisen pelko.

 

YHTEISTYÖTAIDOT JA JAETTU OPETTAJUUS

Keskustelu kävi vilkkaana ja tunnelma oli keskittynyt, kun tutustuimme Jarno Bruunin johdolla yhteistoiminnallisuutta ja jaettua opettajuutta käsitteleviin materiaaleihin sekä teimme niihin liittyviä harjoituksia.

Kaikki materiaali kootusti: http://lyhyt.net/ykx
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvä materiaali: (http://lyhyt.net/srp
Jaettuun opettajuuteen liittyvä materiaali: http://lyhyt.net/as2


OPPIMISKAHVILA

Päivän päätteeksi vietimme vielä oppimiskahvilahetken, jonka aikana kokosimme päivän antia pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

– Miten koulut voisivat jakaa ja tukea toisiaan ops-työssä? Mikä on koulujen omaa, entä yhteistä?

– Mitä on erityisen tärkeää huomioida ops-työn organisoinnissa?

– Päivän keskustelujen pohjalta, mikä voisi olla seuraava askel kohti unelmienne koulua? Mitä haluaisitte kokeilla, kenen kanssa?

 

IMG_0198IMG_0205

 

Oppilaiden ääntä kuulemassa / oppimisen kaikkiallisuus

TEEMA
– Oppimisen kaikkiallisuusIMG_0150
– Oppimisvälineet

OSALLISTUJAT
– luokanopettaja ja 7 kuudesluokkalaista oppilasta /
Vasa övningsskola
– 8 viides- ja kuudesluokkalaista kielikylpyoppilasta /
Vaasan keskuskoulu

MENETELMÄ
Digitaalinen tarinankerronta (Digital Storytelling)

KESTO
2 x 4,5h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU
OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Hanna Mehtonen-Rinne / Digital Storytelling –ohjaaja, Be.Tell.
Henrik Friberg / luokanopettaja, Vasa övningsskola
Elisabet Backlund-Kärjenmäki / rehtori, Vasa övningsskola
Merja-Helena Kärkkäinen / rehtori, Vaasan keskuskoulu

 

Ops-hautomon väen ajatuksissa oli jo hetken aikaan kehittynyt idea digitaalisen tarinankerronnan mahdollisuuksien hyödyntämisestä ops-työssä. Digitaalinen tarinankerronta on menetelmä, joka perustuu henkilökohtaisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden avoimeen kertomiseen ja kuuntelemiseen. Lisäksi suunnitelmissa oli ollut myös kaksikielisyyden huomioiminen hautomotoiminnassa.

Ajatukset lähtivät konkretisoitumaan, kun OPH:n järjestämässä tapaamisessa otin asian puheeksi Vasa övningsskolanin rehtorin kanssa. Toiveeksi nousi erityisesti mahdollisuus rakentaa yhteistyötä Vaasan Keskuskoulun kielikylpyluokkien kanssa. Molemmat koulut lähtivät siis mukaan suunnitteluun ja löysimme kalentereista sopivan ajankohdan yhteisille työpajapäiville.

Työskentelymenetelmän asiantuntija Hanna Mehtonen-Rinteen ja rehtoreiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyimme suuntaamaan hautomon 5.-6. –luokkalaisille oppilaille. Sisällöllisiksi teemoiksi valikoituivat oppilaiden näkemykset oppimisen kaikkiallisuudesta ja oppimisvälineistä.

Työpajapäivät järjestettiin Vasa övningsskolanin tiloissa. Työskentelyssä tarvittavat tabletit ohjelmineen saatiin lainaan Otavan Opistolta. Luokkatilassa tarvittavien laitteiden hankkimisessa sekä avoimen ilmapiirin luomisessa sen sijaan oli avainasemassa työpajapäivissä mukana ollut luokanopettaja Henrik Friberg.


TYÖPAJAPÄIVÄT

Tunnelma oli varovaisen innostunut, kun keskuskoulun oppilaat saapuivat rehtorinsa saattamana övningsskolanille ensimmäisen työpajapäivän aamuna.

Aloitimme työpajan tutustumalla digitaalisen tarinankerronnan työskentelymenetelmään, pohtimalla opetussuunnitelman merkitystä ja keskustelemalla seuraavista kysymyksistä:

 • Missä kaikkialla olet oppinut tai voit oppia asioita? Mitä asioita?
 • Keiden kanssa olet oppinut asioita?
 • Mitä välineitä voit käyttää avuksesi oppimisessa?
 • Mitä hyötyä koulussa oppimistasi asioista on vapaa-ajalla ja tulevaisuudessa?
 • Mitä hyötyä muualla oppimistasi asioista on koulussa?
 • Miten koulussa voitaisiin paremmin huomioida muualla oppimasi asiat?

Työskentelyn lopputuotoksina syntyneet kahdeksan 1-2 minuutin kestoista videotarinaa ovat oppilaiden kannanottoja yhteen tai useampaan näistä kysymyksistä. Oppilaat saivat apua tekniseen toteutukseen, muutoin videoiden  tuottamisprosessi on käsikirjoituksesta editointiin oppilaiden oma tuotos, jonka sisältöä ei ole sensuroitu.

Videoissa nousivat esille mm. seuraavat teemat:

 • Mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa
 • Harrastuksissa opittujen tietojen ja taitojen huomiointi koulussa
 • Opettajan luottamus ja kunnioitus oppilaita kohtaan

Toisen työpajapäivän päättyessä alun varovaisuudesta ei ollut jäljellä juuri merkkiäkään. Yhteinen työskentely sekä ajanvietto ulkoilu- ja ruokailutauoilla oli ryhmäyttänyt oppilaat porukaksi, joka pystyi vapautuneesti keskustelemaan ja esittämään mielipiteitään koulusta ja oppimisesta.

 

Katso oppilaiden videot:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_JgPWW5X1fa3y6NkziLJHnFlyvI7MMCc


MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Työpajapäivän jälkeen esittelimme työpajan tuotoksia eNorssien ruotsinkielisen alueen OPS-koulutuspäivässä. Jatkamme hautomista digitaalisen tarinankerronnan avulla samasta teemasta opettajien kanssa Turun seudulla marraskuussa 2014.  

Lue loppuun

Unelmia Mikkelin lukioiden tulevaisuudesta 31.3.2014

Mikkelin seudulla on neljä lukiota: Mikkelin lukio, Mikkelin etä- ja aikuislukio, Ristiinan lukio sekä Otavan Opiston nettilukio. Lukioiden opetushenkilöstöt kokoontuivat yhteiseen työskentelyiltapäivään keskustelemaan lukion tulevaisuudesta ja unelmien lukiosta, siitä, minkä pitäisi muuttua jotta se, mitä tavoitellaan toteutuisi.
Lue loppuun

Oppilaiden ääntä kuulemassa / tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset

Opetushenkilöstön ja muiden aikuisten lisäksi olemme OPS-hautomoissa pyrkineet nostamaan esille myös lasten ja nuorten omia ajatuksia ja ääntä. Kouluilla järjestetyissä toiminnallisissa työpajoissa olemme pohjustaneet ja työstäneet kulloinkin käsittelyssä ollutta aihetta. Otollisen paikan lopputuotosten esittelyille ovat tarjoneet 2-3 kertaa lukukaudessa järjestettävät OPS-teemahautomot.

 

Snellmanin ala-asteen koulu / Helsinki

Snellmanin ala-asteen koulun kuudennen luokan oppilaat pohtivat helmikuussa tiedonsiirtoon liittyviä kysymyksiä. Aloitimme ensimmäisen työpajatuokion käymällä läpi, millaisia asioita heidän ikäsitensä lasten elämänpiiriin kuuluu. Oppilaat täydensivät pienryhmissä miellekarttapohjat, joissa ohjattiin miettimään harrastuksiin, kavereihin, kotiin ja perheeseen, koulussa oppimiseen ja olemiseen sekä muihin mahdollisesti esille nouseviin aihealueisiin liittyviä asioita. Pienryhmien työstämien miellekarttojen pohjalta oppilaat sijoittivat elämänpiiriinsä kuuluvia asioita niiden kertomisen helppoutta/vaikeutta sekä tärkeellisyyttä kuvaavaan nelikenttään. Tiedonsiirto koulujen välillä kiinnosti ensi syksynä eri kouluihin siirtyviä kuudenluokkalaisia.

 

Kuvankaappaus 2014-2-21 kello 15.07.57IMG_0049

 

Kotitehtäväksi oppilaat saivat pohtia itsenäisesti ja kirjallisesti, mitä lasten koulunkäyntiin liittyviä asioita kotiväen olisi hyvä tietää ja mistä asioista puolestaan ei ole niin tärkeää erikseen tiedottaa. Toisena tehtävänä oli kysyä ja kirjata samat kysymykset myös omilta vanhemmilta.

Seuraavan työpajatuokion aikana keskityimmekin käsittelemään kodin ja koulun välistä tiedonsiirtoa ja yhteydenpitoa. Työskentelytapana käytettiin draamakortteja, joihin on kuvattu kuusi erilaista tilannetta, mm. kiusaamiseen, eri tavoin oppimiseen ja onnistumisiin liittyen. Oppilaat valmistivat pienryhmissä kortin tilanteesta kaksi kohtausta:

 • Kuinka oppilaat uskoivat kyseisessä tilanteessa tiedonsiirron koulun ja kodin välillä tapahtuvan
 • Kuinka oppilaat haluaisivat kyseisessä tilanteessa tiedonsiirron koulun ja kodin välillä tapahtuvan?

Tavoitteena oli siis tuoda esille oppilaiden ajatuksia ja herättää keskustelua koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä ja tiedonsiirron perusteista sekä oppilaan omasta roolista erilaisissa tilanteissa. Työpajan päätteeksi oppilaat esittivät laatimansa kohtaukset ja keskustelimme koko luokan kanssa yhdessä kohtaustensa kautta esille nousseista näkökulmista ja niiden perusteista.

Katso oppilaiden oma esittely työskentelyn annista
Miellekarttapohja, kotitehtäväpohja ja draamakortit

 

Oppilaiden ääntä kuulemassa / tulevaisuudessa tarvittava osaaminen

Opetushenkilöstön ja muiden aikuisten lisäksi olemme OPS-hautomoissa nostaneet esiin myös lasten ja nuorten omia ajatuksia ja ääntä. Kouluilla järjestetyissä toiminnallisissa työpajoissa olemme pohjustaneet ja työstäneet kulloinkin käsittelyssä ollutta aihetta. Otollisen paikan tuotosten esittelyille ovat tarjoneet 2-3 kertaa lukukaudessa järjestettävät OPS-teemahautomot.
Lue loppuun

Otavan Opiston yleissivistävän koulutuksen ops-hautomo 20.2.2014

Otavan Opiston ops-hautomo

Otavan Opiston ops-hautomossa tarkastellaan yleissivistävän koulutuksen ops-työtä, OO:n kontekstissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, mukaanluettuna monikulttuurisen peruskoululinjan ja lukioon valmistavan koulutuksen suunnittelu. Tavoitteena on hahmottaa, mitä kaikkea ops-työ tarkoittaa ja tunnistaa omasta työstään niitä elementtejä, mitä siihen liittyen nyt jo tehdään. Kootun perusteella opiston ops-työtä vaiheistetaan ja tiekartoitetaan.
Lue loppuun

Kuopion steinerkoulu Virkkulan OPS-hautomo 1.2.2014

Kuopion steinerkoulu Virkkulan kevään lauantaikoulupäivässä pohdittiin, millainen on tulevaisuuden koulu, miten siellä opitaan ja millaisia osaamisia. Myös kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä keskusteluun. Koululla teemoja hautomassa olivat koulun opettajat (eDelfoi) ja vanhemmat oppilaat eli 9.-13.-luokkalaiset (pistetyöskentely). Opettajat valmistautuivat päivään vastaamalla ennakkoon valittuihin OPS-teeseihin eDelfoi-ohjelmassa. Opiskelijat työstivät yhdessä muutaman opettajan kanssa samoja teesisisältöjä hautomon aikana osittain eDelfoin avulla, osittain toiminnallisin menetelmin.
Lue loppuun