Lisää ohjausta, vähemmän pirstaleisuutta lukioon

Ylioppilaskirjoituksia on tarkoitus kehittää siten, että ne tukisivat nykyistä paremmin korkeakoulujen opiskelijavalintoja. Samalla kirjoitukset mittaavat lukion tuottamaa osaamista. Korkeakoulujen henkilökunnan mukaan päättötodistus kertoo opintomenestyksestä ylioppilastodistusta paremmin. Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan yliopisto-opiskelijat pitävät pääsykokeita tärkeimpänä ja ylioppilaskirjoituksia vähiten tärkeänä kriteerinä korkeakouluhakujen kannalta.

Tämä käy selville Koulutuksen arviointineuvoston julkaisusta nro 59 Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Tässä arvioinnissa korkeakouluvalmiuksilla tarkoitetaan lukion oppimäärän riittävää hallintaa, ei niinkään esimerkiksi opiskelutaitoja tai -valmiuksia. Korkeakouluopiskelussa tarvitaan kuitenkin paljon myös sellaisia taitoja, joita ylioppilaskirjoitukset eivät mittaa. Näitä niin kutsuttuja ”geneerisiä taitoja ovat mm. tietotekniset valmiudet, oppimaan oppimisen taidot, oma-aloitteisuus, kriittisyys, tieteellinen kirjoittaminen sekä työelämävalmiudet.”

OKM:n tilaama arviointi kohdistuu lukion tuottamiin tiedollisiin ja taidollisiin sekä ns. geneerisiin valmiuksiin korkeakoulutuksen näkökulmasta sekä siihen, miten nämä taidot vastaavat korkeakouluopiskelun edellyttämiä valmiuksia.

Arvioinnin mukaan lukiosta saa hyvän yleissivistyksen sekä myönteisen asenteen jatkokoulutusta kohtaan. Sen sijaan kokonaiskuva opiskeltavista sisällöistä jää puuttumaan. Lukiokoulutuksen pirstaleisuutta pitäisi vähentää: opiskeltavia asioita on liikaa, vaikka ne sinänsä ovatkin riittäviä korkeakouluopintojen näkökulmasta. Korkeakoulujen arviointiryhmän mukaan lukiokoulutuksen tavoitteenasettelu on liian laaja, jotta kaikkia tavoitteita voisi saavuttaa.

Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden mukaan lukiopedagogiaa pitäisi kehittää niin, että lukiossa opiskeltavat sisällöt kytkeytyisivät jatko-opintoihin ja työelämään. Kokonaisuuksiin tähtäävän ymmärtämisen ohella opintojen tulisi valmentaa mm. kriittisyyteen ja keskustelutaitoihin. Myös tukea itsenäiselle työskentelylle ja tiedonhankinnalle toivotaan lisää.

Suhteessa oppiaineisiin, enemmän huomiota pitäisi kiinnittää äidinkielen, matematiikan ja ruotsin hallintaan sekä yhteiskunnalliseen osaamiseen. Korkeakoulujen näkökulmasta osaaminen näissä on heikointa. Matematiikka, äidinkieli ja vieraat kielet ovat samalla juuri niitä oppiaineita, joista korkeakouluopiskelijat kokevat hyötyvänsä eniten opinnoissaan.

Suurin tarve muutokselle ja kehitykselle liittyy opintojen ohjaukseen. Ohjauksen ei koeta tukevan riittävästi opiskelijan tulevaisuuden suunnittelemista eikä hänen ammatillisen identiteettinsä muodostumista. Tämän vuoksi opiskelijat kokevat, että he eivät osaa valita opiskelemiaan kursseja jatkon kannalta oikein. Samalla opiskelijat toivovat yhä enemmän valinnaisuutta, jotta voisivat suuntautua yhä varhaisemmin.

Ohjauksen ja valinnaisuuden yhdistämiseen yhtenä mahdollisuutena voisi olla se, että lukion alussa opiskeltaisiin enemmän pakollisia aineita eikä valintoja tehtäisi heti. Valintojen tekeminen edellyttää myös tietoa valitsemisen merkityksestä ja vaikutuksista. Korkeakoulun arviointiryhmän mukaan ohjauksen henkilökohtaisuutta voisi vahvistaa HOPSeilla, joihin kytkeytyisi myös jatko-opintosuunnitelmat. Myös aineenopettajien ohjauksellista roolia voisi vahvistaa.

Korkeakoulujen henkilökunnan ryhmähaastetteluissa kävi ilmi, että lukioista tulevia pidetään yhä valmiimpina sosiaalisesti, vuorovaikutustaitoja, samoin esiintymistaitoja pidetään hyvinä. Lukiosta tulevat ovat parhaimmillaan oma-aloitteisia ja aktiivisia mutta yleisesti myös lyhytjännitteisiä ja uusavuttomia. Oppimaan oppimisen taitojen suhteen lukio ohjaa liiaksi ulkoa opettelemiseen, mikä voi myös estää ymmärrykseen tähtäävää opiskelua korkeakoulussa. Lukiosta tulevien työskentelytavat ovat pintapuolisia. Samoihin asioihin liittyy myös se, että korkeakouluopintoja aloittavien on hankala erottaa olennainen epäolennaisesta, lähteisiin ei jakseta paneutua.

(Julkaistu alunperin Verkkopedagongissa 28.2.2012, http://verkkopedagongi.wordpress.com/2012/02/28/lisaa-ohjausta-vahemman-pirstaleisuutta-lukioon/)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>