OPS-hautomo 14.4.2014: Helsingin ranskalais-suomalaisen ja suomalais-venäläisen koulun yhteinen ops-päivä

 

"Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä."

”Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä.

TEEMA    
– Tulevaisuuden taidot
– Yhteistyötaidot
– Jaettu opettajuus

OSALLISTUJAT
– Helsingin Suomalais-venäläisen koulun rehtori ja 8 opettajaa
– Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja 6 opettajaa

MENETELMÄT
– Johdantopuheenvuorot ja virikemateriaalit
– Ryhmäkeskustelut ja -tehtävät
– Oppimiskahvila 

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Jarno Bruun / erityisluokanopettaja
Koulujen rehtorit

Helsingin Suomalais-venäläinen ja Ranskalais-suomalainen koulu ottivat yhteyttä OPS-hautomoihin keväällä 2014. Koulujen ensisijaisena toiveena oli suunnata ajattelua ja herättää innostusta ops-työhönsä. Koulut olivat myös tunnistaneet toiminnassaan ja tilanteessaan mahdollisuuksia saavuttaa yhteistyöllä toistensa kanssa uudenlaista synergiaa ops-prosessiinsa.

Lähdimme liikkeelle järjestämällä koulujen edustajien kanssa tapaamisen, jossa kartoitimme tarkemmin toiveita sekä mahdollisia teemoja. Hankkeen puolesta työparinani hautomopäivän suunnittelussa ja toteutuksessa toimi erityisluokanopettaja Jarno Bruun, jonka kanssa suunnittelimme tapaamisen pohjalta kyseisten koulujen tilanteeseen ja tavoitteisiin mahdollisimman hyvin vastaavan koulutussisällön.

Koulutuspaikaksi valitsimme Annankadun koulutustilat, jolloin molempien koulujen edustajat saivat osallistua päivään yhtä raikkaalla maaperällä. Hautomopäivä järjestettiin maanantaina 14.4.2014 klo 9-15.

 

TULEVAISUUDEN TAIDOT

Päivä alkoi kouluista saapuneisiin kollegoihin tutustumisella aamukahvin lomassa, jonka jälkeen siirryimme virittäydyimme päivän ohjelmaan pohdintatehtävällä: Mitä työssäsi on hyvin? Mitä haluaisit työssäsi muuttaa?

Tämän jälkeen katsoimme yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevän EK:n Oivallus-videon (http://www.youtube.com/watch?v=LrSkpObJpEY), joka herätti keskustelua ja reflektointintia suhteessa omaan tekemiseen.

Born global –ajattelun koettiin olevan luonnollinen osa kielikoulujen toimintaa. Oppilaiden oman kiinnostuksen, asenteen ja motivaation tason merkitys sen sijaan mietitytti. Ilmassa koettiin olevan suurta muutosta muun muassa vuorovaikutustaitojen opettamisen suhteen. Myös mahdollisuuksia korostavan ajattelua ja tulevaisuusnäkökulman positiivisena säilymistä pidettiin arvokkaina lähtökohtina koulun kehittämiselle.

Tutustuimme myös Tulevaisuusvaliokunnan ja Pasi Sahlbergin tulevaisuusteeseihin. Teesit herättivät pohdintaa erityisesti eri ikäisten oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Oppilaat esikoulusta lukioon saman katon alla tarjoavat valtavan potentiaalin. Koulun toimijoiden tulisikin pyrkiä löytämään riittävästi aikaa vuorovaikutustaitojen ja motivaation vahvistamiseen. Kokemuksena oli, että tällä hetkellä keskitytään paljolti tietoon mm. ylioppilastutkinnon ohjatessa opetusta. Yhteisenä toiveena esitettiinkin opetussuunnitelman sisältöjen tiivistyminen.

Keskusteluissa painotettiin myös koulun toimintakulttuurin kehittämistä yhteisöllisempään suuntaan. Esille nostettiin mm. vertaistuen, jakamisen ja bechmarkingin hyödyt. Täydennyskoulutuksiin toivottiin osallistuvan useamman opettajan samasta koulusta, mikä tukisi innostusta ja vaikuttavuutta. Yhteisen näkemyksen koulun tehtävästä ymmärrettiin kuitenkin vaativan keskustelua. Osallistujie mielestä tärkeää olisi kuitenkin muistaa rohkeuden, intohimon ja unelmien merkitys sekä pyrkiä voittamaan epäonnistumisen pelko.

 

YHTEISTYÖTAIDOT JA JAETTU OPETTAJUUS

Keskustelu kävi vilkkaana ja tunnelma oli keskittynyt, kun tutustuimme Jarno Bruunin johdolla yhteistoiminnallisuutta ja jaettua opettajuutta käsitteleviin materiaaleihin sekä teimme niihin liittyviä harjoituksia.

Kaikki materiaali kootusti: http://lyhyt.net/ykx
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvä materiaali: (http://lyhyt.net/srp
Jaettuun opettajuuteen liittyvä materiaali: http://lyhyt.net/as2


OPPIMISKAHVILA

Päivän päätteeksi vietimme vielä oppimiskahvilahetken, jonka aikana kokosimme päivän antia pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

– Miten koulut voisivat jakaa ja tukea toisiaan ops-työssä? Mikä on koulujen omaa, entä yhteistä?

– Mitä on erityisen tärkeää huomioida ops-työn organisoinnissa?

– Päivän keskustelujen pohjalta, mikä voisi olla seuraava askel kohti unelmienne koulua? Mitä haluaisitte kokeilla, kenen kanssa?

 

IMG_0198IMG_0205

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.