OPS-hautomo -projektit 2013-2016, tilannekatsaus kevätlukukauden 2015 päättyessä

OPS-hautomot 1 käynnistyi huhtikuussa 2013 ja varsinainen hautomotoiminta eri hautomotyyppeineen aloitettiin elokuussa 2013. Ensimmäisen lukuvuoden aikana pidettiin ops-teemoihin keskittyviä avoimia ops-hautomoita sekä koulu-, kunta- ja aluehautomoita. Kouluhautomot olivat sekä opettaja- että oppilashautomoita.

OPS-hautomot 2: Oppivat koulut jatkoi opetussuunnitelmallista syventämistä huhtikuusta 2014 alkaen. Perushankkeessa luotuja ja kokeiltuja työskentelytapoja kehitettiin ja hautomoissa mukana olevista alkoi erottua niitä, jotka tarvitsivat tukea ops-työn käynnistämiseen sekä niitä, jotka halusivat jatkuvampaa prosessimaista tukea. Osa näistä kiipeili Oppimisen tulevaisuus -vuorilla melko yksinään, osa kaipasi osaamisen ja kokeilujen jakamista muiden samoja teemoja edistävien kanssa.

OPS-hautomot 3: Oppivat yhteisöt tuli huhtikuusta 2015 alkaen tukemaan jatkuvia prosesseja sekä verkottamaan jo mukana olevia kouluja, kuntia ja alueita toistensa kanssa ja tarvittaessa täydentämään ops-työssä käsiteltäviä teemoja. Tavoitteena työskentelymallit ja yhteistyöt kouluille uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton tueksi ja dynaamiseksi, jatkuvaksi kehittämiseksi. Samaan aikaan käynnistyi OPS-hautomot: Lukio -hanke tukemaan yleissivistävän toisen asteen ops-työtä.

Työpajan idea ja kulku

Projektien sisäisessä työpajassa Jyväskylässä 2.-3.6.2015 ideana oli käydä läpi kaikki projekteissa alusta lähtien mukana olleet koulut, kunnat, alueet, verkostot tai muut tahot, ja sijoittaa ne Oppimisen tulevaisuus 2030 -maastokartalle. Tämän perustella haettiin hahmoa sille, mitä ops-hautomoissa on tähän mennessä tehty, keiden kanssa ja ketkä tekevät jo yhteistyötä, keitä ja mitä teemoja seuraavaksi verkotetaan, ketkä jatkavat prosessissa ja mitä OT-maastoja täydentäviä teemoja mahdollisesti halutaan mukaan viimeiselle lukuvuodelle ennen uusien opsien käyttöönottoa.

Otetaan pohjaksi Oppimisen tulevaisuus 2030 -maastokartta ja merkataan pidetyt hautomot karttaan hautomoiden pääteemojen mukaan. Lisäksi erotellaan eri hautomotyypit osallistujaryhmittäin, samalla saadaan hautomoprosessien jatkumot sekä hautomoiden väliset yhteydet ja ensi lv yhteytettävät osallistujat näkyviin. Hahmotellaan uudet ja täydentävät teemat, joihin haetaan uusia osallistujia ja arvioidaan, mihin suuntiin jo mukanaolevat osallistujaryhmät jatkavat. Täydentäviä teemoja voidaan hakea OT-vuorilta tai ops-rungosta. Aikataulutetaan ensi lukuvuoden hautomot sekä vahvistetaan eri osallistujaryhmien tarvitsemia verkostoja.

OT2030-maastokartta pohjana

Työskentelyn pohjana toimi Oppimisen tulevaisuus 2030 -maastokartta, joka yhdessä OPH:n ops-luonnoksen kanssa toimii hautomoteemojen jäsentäjänä.

VUORIKUVAUKSET
(1) opetustiimit sekä ammatillinen erilaistuminen ja moninaistuminen

(2) oppimisen henkilökohtaistaminen, mahdollistuminen ja poluttuminen

(3) oppimisen eksosysteemi eli ulkoresurssien käyttöönotto ja opetuksen autentisointi

(4) laaja-alaiset osaamiset, sivistyskäsitys ja yleissivistys

(5) monikko-oppiminen ja teknologisen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön laajeneminen

Jokainen pidetty hautomo käytiin keskustellen ja muistellen läpi ja sijoitettiin sille metamurrosvuorelle, jolle kyseisen hautomon tai prosessin tämän vaiheen teema selkeiten liittyi. Muutamassa hautomossa tai yhteistyötilaisuudessa on hahmoteltu oppimisen tulevaisuutta tai opetussuunnitelmien kokonaisuutta laajemmin.

Sijoittelun yhteydessä tarkasteltiin, mitkä hautomot pohjautuvat tai liittyvät selvästi toisiinsa, esim. tietyn koulun jatkumo, joka välillä laajenee kunta- tai aluetasolle tai välillä kohdentuu opettajien tai oppilaiden työskentelyyn. Edelläkävijäkoulut/-kunnat/-alueet määriteltiin hankesuunnitelman mukaisesti niin, että niiden kautta on syntynyt muille jaettavia malleja joko työskentelyyn tai sisältöön. Ohjatut koulut puolestaan ovat niitä, jotka on tullut prosessiin mukaan jonkin toisen koulun kautta tai niissä on hyödynnetty muualla jo kokeiltua.

Edelläkävijyyden ja ohjattavuuden tarkastelu auttoi hahmottamaan myös hautomoiden välisiä suhteita. Työpajassa käytiin läpi ne koulut/kunnat/alueet, jotka jo nyt tekevät yhteistyötä keskenään sekä ne, jotka tutustetaan toisiinsa ensi lukuvuoden aikana. Yhteyttämisen perusteina on se, mitä opittavaa ja jaettavaa osallistujilla olisi keskenään joko temaattisesti ja ops-työskentelyllisesti.

Kohti lukuvuotta 2015-2016

Työskentelyn perusteella aikataulutettiin lukuvuoden 2015-2016 ops-hautomotyöskentely. Pääosa hautomotilaisuuksisa eri hautomotyyppeineen järjestetään ensi lukuvuoden aikana, koska seuraavana syksynä uudet opsit ovat jo käytössä monella luokka-asteella.

Uusien opsien käyttöönottosyksyllä seurataan ja täsmätuetaan OPS3-projektissa mukana olevia kouluja, alueita ja kuntia sekä verkotetaan osallistujia edelleen, mitä tukevaksi työmuodoksi OPS3-projektissa käynnistyy Verkostohautomot. Verkostohautomot vertautuvat OPS1-2-projektien teemahautomoihin mutta erona on se, että pelkän teeman sijaan ne tähtäävät myös sellaiseen osallistujien verkottamiseen, mikä turvaa tulevaisuusorientoituneen kehittämistyön jatkumisen projektikauden päättymisen jälkeen.

Osa oppivista kouluista tai yhteisöistä syventää ensi lukuvuonna jo käynnistettyjä teemoja, osa tarttuu uusiin teemoihin ja osan kanssa työn alla olevia teemoja aletaan kuljetella uusiin maastoihin. Esimerkiksi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin keskittyviä hautomoita voi syventää tai laajentaa joko tiimiopettajuuden, yhteisoppijuuden tai eksosysteemisen koulun suuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.