Ammatillinen koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattikorkeakoululle valtionavustuksen 23/521/2010 ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön osaamistarpeiden ennakointi- ja osaamisen määrittäminen -hankkeelle vuodelle 2011 suunnittelua varten. Hankkeen nimeksi täsmentyi Ennakoiva osaamisyhteisö – kehittyvä ammatillinen opettajuus. Hankkeen toteuttamiseen myönnettiin rahoitus 1/521/2012 vuodelle 2012. Tämä raportti sisältää kuvauksen hankkeen toteuttamisesta sekä toimintamallin ammatillisten opettajien osaamistarpeiden ennakointiin ja osaamisenkartoittamiseen.

Työelämän ja koulutusorganisaatioiden toimintaympäristöjen muutoksia ennakoidaan ja analysoidaan kansallisella, alueellisella, yhteiskunnallisella, globaalilla ja EU-tasolla. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää ennakointimenetelmien kehittämistä, koulutuksen työelämävastaavuutta sekä osaamisen kehittämistä koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Muutostekijöiden ja niistä johtuvien kehittymisvaatimusten vaikutus tulee ottaa entistä paremmin huomioon myös ammatillisten opettajien osaamista ennakoitaessa.

Tutkimustulokset osoittavat, ettei koulutusjärjestelmä ole riittävässä määrin kyennyt vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin työelämän osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin sekä työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisen osalta. Opettajan työn vaativuuden arvioinnin mittarit eivät myöskään kaikilta osin vastaa opettajan työn nykyisiä vaatimuksia. Koulutusorganisaati-oissa näyttäisi olevahttp://www.ebarometri.fi/wp-admin/post.php?post=11&action=edit#post_namen laaja-alainen toimintakulttuurin ja sosiaalisen muutoksen tarve.

Heikkojen signaalien kartoittaminen ja hyödyntäminen osana opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä mahdollistaa entistä paremman koulutuksen työelämävastaavuuden tulevaisuudessa. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden tulisi yhdessä laajana verkostona osallistua ennakointityöhön. Ammatillisen koulutuksen kehittäjien, oppilaitosjohdon ja opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaavilla tulisi olla käytettävissään ajantasaista tietoa heikoista signaaleista. Näin ammatillisen opetushenkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi olisi mahdollista ja tu-kisi ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Ennakoiva osaamisyhteisö – kehittyvä ammatillinen opettajuus -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ammatillisten opettajien osaamistarpeiden ennakointiin ja osaamisen kartoittamiseen.

Hanke perustuu aikaisempiin ammatillisen opettajan osaamistarpeita koskeviin tutkimuksiin (Paaso & Korento 2010, Paaso 2010), joissa on määritelty ammatillisen opettajan tulevaisuuden osaamista. Hankkeessa on hyödynnetty ammatillisen opettajan osaamisen kuvauksia ja osaamisen kehittämisen mallia, joita on tuotettu myös Osaava ohjelman Verso I, II ja III hankkeissa (Osaava Opettaja 2011, Hätönen 2011, 2012).

Ennakoiva osaamisyhteisö -hankkeen loppuraportti ja liite