Perusopetuksen tuntijako 2012

Hallitus päätti perusopetuksen uudesta tuntijaosta 28.6.2012. Uudessa tuntijaossa koko alakoulun luonnontietoon liittyvä opetus on koottu ympäristöopiksi, kaikille yhteisten taito- ja taideaineiden opetusta on lisätty, alkuopetusta on ryhdistetty ja luokkien 5-9 opetusta rytmitetty siten, että tuntijako tukee yhtenäistä peruskoulua.

Vanha tuntijako näyttää siltä kuin samat aineenopettajat opettaisivat oppilaita 5. tai 6. luokasta alkaen. Käytännössä tämä on kuitenkin toteutunut harvoin, koska yhtenäiskouluja ei ole monta. Uudessa tuntijaossa sekä alkuopetus että yläkoulu on erotettu selkeästi omiksi kokonaisuuksikseen. Ala- ja yläkoulun oppimääriä on yhtäältä selkeytetty, toisaalta tunteja on liutettu yläkoulusta vuosiluokille 5 ja 6. Samalla aiempi tiettyihin oppiaineisiin liittyvä huomio ”oppiainetta ei opeteta asianomaisella vuosiluokalla, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä” on muutettu muotoon ”oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään”.Viittaisivatko huomiot yhtenäisemmän perusopetuksen suuntaan? Yhtenäiskoulussa opetuksen järjestäminen olisi erillisiä kouluja joustavampaa, luokanopettajien ja aineenopettajien yhteistyö aktiivisempaa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 100 yhtenäiskoulua kun taas peruskouluja on yli 3000.

Uuteen tuntijakoon on tehty pieniä vuosiviikkotuntien tarkistuksia. Kiinnostava on luonnontietoaineisiin liittyvä uudistus. Aiemmin biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon sisältöjä on opetettu ympäristö- ja luonnontietona luokilla 1-4, minkä jälkeen biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa on opiskeltu omina oppiaineinaan 5. luokalta alkaen, ja terveystietoa vasta yläkoulussa. Uudistuksen myötä kaikki luonnontietoaineet yhteen kokoavan ympäristöopin opetus jatkuu läpi koko alakoulun.

Oppilaan vuosiluokkakohtaisista vähimmäistuntimääristä ei uudessa tuntijaossa määrätä erikseen. Uuteen tuntijakoon pohjautuvat opetussuunnitelmat tulevat käyttöön kaikkien vuosiluokkien osalta syyslukukaudesta 2016 alkaen. Alla vertailua ja koontia 2001 ja 2012 tuntijaoista.

Perusopetuksen 2001 ja 2012 tuntijaon vertailua

Tuntijako 2001 (osana 2004 OPSia)
Tuntijako 2012

Äidinkieli ja kirjallisuus. Alkuopetuksen tuntimäärä pysyy samana. Vuosiviikkotuntien aiempi jako luokille 3-5 ja 6-9 muuttuu jaoksi: luokat 3-6 ja 7-9, jolloin tunteja siirtyy yläkoulusta alemmille luokille.

A1. Luokilla 3-6 tunteja oli aiemmin 8, samoin luokilla 7-9 tunteja oli 8. Suhde muuttuu: 9 ja 7, jolloin tunteja siirtyy yläkoulusta alemmille luokille.

B1. Aiemmin toista kotimaista kieltä opetettiin 6 vuosiviikkotuntia vain luokilla 7-9. Uudistuksessa tuntimäärä pysyy samana mutta opetus alkaa jo 6. luokalla, jolloin tunteja siirtyy yläkoulusta alemmille luokille.

Matematiikka. Alkuopetuksen tuntimäärä pysyy samana. Vuosiviikkotuntien aiempi jako luokille 3-5 ja 6-9 muuttuu jaoksi: luokat 3-6 ja 7-9. Kokonaistuntimäärä säilyy samana.

Ympäristö- ja luonnontietoaineet. Aiemmin luonnontietoaineita opetettiin ympäristö- ja luonnontietona 9 vuosiviikkotuntia luokilla 1-4. Luokilla 5-6 kokonaisuus erotettiin oppiaineiksi biologia ja maantieto (3 vvt) sekä fysiikka ja kemia (2 vvt). Uudessa tuntijaossa näitä aineita opetetaan ympäristöoppina koko alakoulun ajan, alkuopetuksessa 4 vvt ja luokilla 3-6 10 vvt. Kokonaisuus erkaantuu oppiaineiksi yläkoulussa, tuntimäärät säilyvät samoina.

Katsomusaineet. Aiemmin katsomusaineiden opetus jaettiin siten, että luokilla 1-5 opetettiin 6 vvt ja luokilla 6-9 opetettiin 5 vvt. Uudistuksessa opetus rytmitetään alkuopetukseen, luokkiin 3-6 ja yläkouluun, tuntimäärät ovat 2, 5 ja 3, eli alakoulun vuosiviikkotunnit vähenevät yhdellä.

Historia ja yhteiskuntaoppi. Aiemmin aineita opetettiin 6. luokalta alkaen. Uudistuksen myötä opetus alkaa jo 5. luokalta, jolloin alakoulun vuosiviikkotunnit nousevat kahdella, yläkoulun tunnit säilyvät samana. Erikseen mainitaan, että koko oppimäärästä yhteiskuntaoppia tulee olla alakoulussa vähintään 2 ja yläkoulussa vähintään 3 vuosiviikkotuntia.

Taito- ja taideaineet. Taito- ja taideaineiden kokonaistuntimäärä kasvaa ja tuntimäärät jakautuvat tasaisemmin koko perusopetuksen ajalle. Aiemmin musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan tunnit on rytmitetty luokille 1-4 ja 5-9. Uudistuksen myötä opetus rytmittyy alkuopetukseen, luokkiin 3-6 sekä yläkouluun. Tällöin kaikkia taito- ja taideaineita opetetaan tasaisemmin läpi koko perusopetuksen. Käsityön vähimmäistuntimäärä säilyy samana, musiikin ja kuvataiteen nousee yhdellä ja liikunnan kahdella. Uudessa tuntijaossa kotitalous lasketaan mukaan taito- ja taideaineiden kokonaistuntimäärään. Pakollisten tuntien lisäksi aineryhmän valinnaisten tuntien määrä alakoulussa on 6 vvt ja yläkoulussa 5 vvt. Uudistukset nostavat kokonaistuntimäärän 56 vvt:sta (kotitalous mukaanluettuna 59 vvt) 62 vvt:iin.

Valinnaiset. Koko perusopetuksen valinnaisten tuntien määrä vähenee 13 vvt:sta 9 vvt:iin. Samalla oppillaalla on mahdollisuus monipuolistaa kieliopintojaan A2- ja/tai B2-kielillä.

(Julkaistu alunperin Verkkopedagongissa 29.6.2012, http://verkkopedagongi.wordpress.com/2012/06/29/perusopetuksen-tuntijako-2012/)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>