Siltoja rakentamassa

Opetushallituksen mukaan opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella halutaan luoda paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa todetaan, että perusteet ohjaavat opetuksen järjestäjiä kehittämään koulujaan kasvuyhteisöinä ja oppilaille mielekkäinä oppimisympäristöinä niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin.

Opetusneuvos Irmeli Halisen mukaan eräs uudistuksen keskeisistä kysymyksistä on, miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen toimintakulttuurissa. Uudistuksen ytimessä on siis sekä pedagogiikan että toimintakulttuurin kehittäminen. Opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän linjauksiin tämän tavoitteen toteuttamiseksi kuuluukin muun muassa kasvatustyön ja toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien arvojen ja periaatteiden määrittäminen.

Olen omassa kasvatustieteen Pro gradu -tutkimuksessani pyrkinyt selvittämään yhtenäisen perusopetuksen koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjattavan arvopohjan ja toimintakulttuurin yhteyden edellytyksiä sekä yhteyttä tukevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisin toimenpitein yhtenäiskouluksi yhdistyvien koulujen opetussuunnitelmatyötä sekä arvopohjan ja toimintakulttuurin rakentamista voidaan tukea.

Tutkimukseen osallistui koulupolkujensa yhtenäistymiseen valmistautumassa olevat kaksi alakoulua ja kaksi yläkoulua. Tutkimusmenetelmänä käytin toimintatutkimuksen keinoja. Tutkimusaineistona hyödynsin sekä tutkimuskoulujen kehittämistyössä syntynyttä että fokusryhmähaastatteluiden avulla kerättyä aineistoa. Tutkimuksen yhteydessä järjestettyihin fokusryhmähaastatteluihin osallistui tutkimuskoulujen rehtoreita, luokanopettajia ja aineenopettajia.

Opetussuunnitelmaan kirjattavan arvopohjan ja koulun toimintakulttuurin välisen yhteyden edellytyksiksi muodostuivat tietoisuus ja sitoutuneisuus. Näitä tukeviksi tekijöiksi puolestaan hahmottuivat arvojen lukumäärä ja laatu, osallisuuden tuottaminen, arviointitiedon kerääminen, vertaispalautteen merkitys sekä reflektion hyödyntäminen. Tutkimusraportissa avataan myös tutkimusprosessin aikana kouluille syntyneen yhteisen arvopohjan merkitystä toimintakulttuurille.

Kuten tutkimukseni nimi ”Siltoja rakentamassa” kertoo, on opetussuunnitelmiin ja toimintakulttuureihin liittyvässä työssä monessa mielessä kysymys erilaisten yhteyksien luomisesta ja kirkastamisesta. Aloitin elokuussa 2013 työskentelyn Opetussuunnitelmahautomot -hankkeessa ja toivon, että tätä kautta voin osaltani olla jälleen mukana kannustamassa ja rakentamassa opetussuunnitelmatyössä vaadittavia siltoja eri tahojen välille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.