Avainsana-arkisto: Ops-hautomot

OPS-välitunti viikko 21: yhteenveto oppimisen vapauteen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 21)

Viikolla 21 puhuimme oppimisen vapaudesta. OPS-välituntivieras Marko Koskisen mielestä luokkamuotoisuuden pakko on vanhanaikainen tapa toteuttaa opetusta ja hän luopuisikin mielellään sekä pakollisista oppitunneista että opettajajohtoisuutta painottavasta opetuksesta. Tuntikehyksen tuntimäärän voisi Koskisen mielestä suorittaa omaan tahtiin ja omalla tavallaan opiskellen. Opettajat roolina olisi tarjota mm. pieniä opetustuokioita ja tukea niitä tarvitseville oppilaille. Lähiopetus on Koskisen mukaan jatkossakin tarpeellista, mutta ei enää jatkuvana ja pakollisena.

Myös teknologia on Koskisen mukaan olennainen osa tulevaisuuden oppimista ja hän korostaakin teknologian merkitystä koulun rakenteiden ja pedagogiikan kehittämisen välineenä. Luottamus, luovuus ja luopuminen ovat Koskisen mukaan keskeisimmät asiat, joihin koulun ja oppimisen tulevaisuutta pohdittaessa tulisi kiinnittää huomiota.

Tämän viikon myötä OPS-välitunnit jäävät kesätauolle. Lähetykset jatkuvat jälleen syyslukukauden 2014 alussa. Kiitos kaikille OPS-välituntitoimintaa seuranneille ja keskusteluihin osallistuneille!

OPS-välitunti viikko 21: Oppimisen vapaus

Väite
Luokka- ja oppituntikeskeisestä koulusta siirrytään kohti avoimempaa oppimiskampusta.

OPS-välituntilähetys

Torstaina 22.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana Feeniks-koulun Marko Koskinen. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välitunti viikko 20: yhteenveto arvoihin liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 20)

Opetussuunnitelman perusteluonnoksissa todetaan, että ”Perusopetus kehittää oppilaiden kykyä ymmärtää arvoja ja rakentaa omaa arvopohjaansa.”. Myös viikon vieraana ollut tulevaisuudentutkija Anita Rubin korostaa arvopohjan merkitystä lapsen ja nuoren identiteetin rakentumiselle. Rubin muistuttaa, että samalla on kuitenkin huomioitava tässä ajassa tuotetun tiedon määrä koskien sekä yksittäisiä arvoja että kokonaisia arvojärjestelmiä.  Tiedonvälitykseen liittyvien välineiden, median ja globalisaation kehityksen myötä nuorten onkin yhä vaikeampaa löytää ja rakentaa omaa arvopohjaansa.

Myös koulut monikulttuuristuvat ja arvojen ja kulttuurien monitahoiseen suhteeseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Miten erilaisista lähtökohdista tulevat toimijat saadaan rakentamaan yhteinen arvopohja, johon sitoutua? Rubinin mukaan rakennustyöhön tarvitaan kaikkia toimijoita, niin opettajia, oppilaita kuin kotiväkeäkin. Kommunikaation ja dialogin laadulla on suuri merkitys, jotta saadaan aikaan kokonaisuuksia, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.

Oleellista on myös arvojen ja toimintakulttuurin yhteys. Mitä nuorempi oppija on kyseessä, sitä selkeämmin arvot täytyy tuoda esille arjen toiminnan ja käytännön tasolla, erilaisissa tilanteissa tehtävien valintojen kautta. Arjen tiimellyksessä syntyy luonnollisesti tilanteita, joissa omat henkilökohtaiset arvot saattavat olla ristiriidassa kouluyhteisön arvojen kanssa. Rubin muistuttaakin, että myös se on arvoratkaisu, kumpaa arvopohjaa näissä tilanteissa päättää noudattaa.

Tulevan viikon OPS-välitunti

Viikolla 21 keskustelemme oppimisen vapaudesta. Torstaina 22.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntihaastattelussa Feeniks-koulun Marko Koskinen.

Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 20: Arvoajelehtiminen

Väite
Vuonna 2020 joka toinen peruskoulun päättävä nuori on arvoajelehtija.

Selite
Uskonnollisiin näkemyksiin, aatteisiin ja puoluepolitiikkaan sitoutumattoman opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista kriittisesti ja syvällisesti ajattelevia, sivistyneitä kansalaisia. Tavoite on joidenkin mielestä uhattuna ellei itsekeskeisen kehityksen suuntaa kyetä muuttamaan. Taylorin (1985) mukaan perinteisistä arvoista irrallinen elämänmuoto antaa mahdollisuuden hallita ja tulkita omaa elämäänsä jopa niin pitkälle, että tuntuu siltä, että vain luonnonlait rajoittavat sitä. Mahdollisimman rajattomalla elämällä pyritään vapautumaan yhteisöllisestä näkökulmasta. Vapaa ihminen haluaa tarkkailla maailmaa ulkopuolisen näkökulmasta puolueettomasti. Ulkopuolisen maailman merkitys halutaan neutralisoida. Minä jää keskukseksi, jonka ympärillä muu maailma pyörii. (Ks. Kari Pekka Lapinojan väitöstutkimus Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä)

OPS-välituntilähetys

Torstaina 15.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana tulevaisuudentutkija Anita Rubin. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välitunti viikko 19: yhteenveto lukuvuosisuunnitelmaan liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 19)

Viikolla 19 keskustelimme lukuvuosisuunnitelman merkityksestä niin kouluyhteisölle kuin koulua ympäröivälle alueelle. Voisiko lukuvuosisuunnitelma koulun toiminnallisena työsuunnitelmana johtaa siihen, että koulusta kehittyy eräänlainen yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus?

OPS-välituntihaastattelun vieraana ollut Jaana Strandman pitää viikon väitteen totetumista mielekkäänä ajatuksena. Hänen mielestään hyvä lukuvuosisuunnitelma onkin koulun koko henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja lähialueen toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittu, konkreettinen suunnitelma. Osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta. Strandman muistuttaa, että tilaisuuksien järjestämisessä oleellista on henkinen pääoma, ei raha. Pohdinnoissa tulisikin keskittyä siihen, mitä kukin taho voi prosessiin osaltaan antaa, mitä toisaalta samalla saada itselleen.

Lukuvuosisuunnitelma peilautuu luonnollisesti opetussuunnitelmaan ja arvopohdintoihin. Opetushallituksen tiekartasta löytyy tukea ja vinkkejä koulun lukuvuosisuunnitelman rakentamiseen myös käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön kannalta.

 

Tulevien viikkojen OPS-välituntiohjelma

Vk 20 Aiheena arvoajelehtiminen, viikon vieraana Anita Rubin
VK 21 Aiheena oppimisen vapaus, viikon vieraana Marko Koskinen
Vk 22 Ei OPS-välituntilähetystä (helatorstai)

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 19: Lukuvuosisuunnitelma

Väite
Lukuvuosisuunnitelman muuttuminen koulun toiminnalliseksi työsuunnitelmaksi on johtanut vuoteen 2020 mennessä siihen, että koulusta on kehittynyt yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus.

Selite
Uudistuvan opetussuunnitelman mukaan koulutyössä otetaan lisääntyvästi huomioon kanssakäyminen ympäröivän yhteisön kanssa. Etenkin lukuvuosisuunnitelma on sopiva instrumentti sellaiseen suunnittelutyöhön, jossa vanhemmille ja alueen muille asukkaille ja toimijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua eri rooleissa koulutyöhön. Koulu alueensa keskuspaikkana on vastaus lähikansalaistoiminnan tilaukseen, jota kasvavat kuntakoot ovat lisänneet. Koulu sulauttaa vuosiohjelmaansa tapahtumien järjestämisiä ja kuntasuunnittelun selvitystehtäviä etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta.

Lukuvuosisuunnitelma voi konkretisoitua esimerkiksi siten, että vuosiluokittain mainitaan ne koulun ulkopuoliset yhteistyötahot (kuten yritykset ja yhdistykset), jotka ovat kyseisenä lukuvuonna mukana jossain yhteisessä projektissa. Ihastjärven koulu on esimerkki monipuolisesta ja suunnitelmallisesta ympäristöyhteistyöstä, jossa kanssakäyminen on jo muuttunut arkiseksi ja informaaliksi.

Ota kantaa ja osallistu keskusteluun
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välituntilähetys
Viikon OPS-välituntihaastattelun vieraana Jaana Strandman. Haastattelu tallennetaan jo keskiviikkona ja on toivottavasti torstaina katseltavissa.

OPS-hautomo 22.2.2014: Otavan alakoulun ops-päivä

Ilmiökahvilan satoa

Ilmiökahvilan satoa

TEEMA
- Perusopetuksen ja ops:n vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Ilmiöpohjaisuus
– Pelillisyys

OSALLISTUJAT
Rehtori ja 12 opettajaa

MENETELMÄT
- Uutistyöskentely
– Ilmiökahvila
– Roolipaneeli

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
– Heikki Oksa / rehtori,  Otavan alakoulu
– Tuija Salminen / Otavan Opisto
– Ulla Pakkanen / Otavan Opisto
– Samuli Turunen / Otavan Opisto

Otavan alakoulun ops-hautomon suunnittelu perustui Mikkelin alueen ops-työn ohjausryhmän laatimasta OPS2016 tilannearvioinnista. Alueen koulujen tekemä kolmiosainen kartoitus kattoi niin oppilaiden, huoltajien kuin opettajien ja muun henkilökunnankin näkemykset.

OPS-hautomon ohjelma suunniteltiin siten, että erityisesti opettajia koskevat kysymykset pääsivät käsittelyyn päivän aikana. Lisäksi koulun toiveena oli saada ajattelun aineksia ilmiöpohjaisuuteen ja pelillisyyteen liittyen. Suunnittelussa oli OPS-hautomoiden Iida-Maria Peltomaan ja Otavan alakoulun rehtori Heikki Oksan lisäksi osaltaan mukana myös Otavan Opiston osaajien pelillisyyden ja ilmiöpohjaisuuden saralta.

 

UUTISTYÖSKENTELY

Päivä aloitettiin kartoittamalla tämän hetkiseen perusopetukseen ja opetussuunnitelmaan liittyviä vahvuuksia, hyviä ja toimivia asioita. Samalla pohdimme toisaalta myös asioita, joista haluttaisiin pois, jotka erityisesti kaipaavat kehittämistä tai joiden näkyviin tuleminen olisi hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta erityisen olennaista.

Työskentelyn aikana merkityksellisimmiksi kehittmiskohteiksi nousivat kiireen tunteen purkaminen, työskentelytaitojen kokonaisvaltainen tukeminen, oppilaan vastuuttaminen sekä kysymykset siitä, kuinka vastuuttaa oppilasta ja saada hänet motivoitumaan, oppimaan, opiskelemaan ja “olemaan ihmisiksi”?

Mikkelin alueen OPS2016 kartoitus: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1Bzk5CO05tcC5ddAqubraFjiz_lz9JgwXm1w_3xNs7HU/edit

Työskentelypohja: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

Työskentelyn koonti: https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/?tab=mo#folders/0By6lOpYn8DpEbEVqc0h3eGxXeFU

 

ILMIÖKAHVILA

Tuija Salmisen pitämän ilmiöpohjaista opiskelua koskeneen tietoiskun jälkeen siirryimme kahvittelemaan. Herkuttelun lomassa ideioitiin mitä ja miten ilmiöitä voisi hyödyntää oman koulun toiminnassa. Osallistujat jakaantuivat siis kahvittelun ajaksi neljään eri pöytään, joissa kussakin tehtävänä oli keksiä kiinnostava ja toteutettavissa oleva ilmiö, pohtia kenelle ilmiö olisi suunnattu, keiden kaikkien kanssa ilmiötä voisi käsitellä ja mitä eri näkökulmia ilmiöön voisi nostaa esille. Työskentelyn aikana hiottiin Otavaa, vettä, arjen puhetta ja ystävyyttä käsitteleviä kokonaisuuksia.

Työskentelyn koonti: https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1BfHgXDQ-kBn-zkDXZqhPXpy3cz73kza7zcDvB8-AAxo/edit

 

ROOLIPANEELI

Samuli Turusen ohjaaman roolipaneelin kautta päästiin paitsi tutustumaan lähietäisyydeltä pelillisyyteen myös pohtimaan koulun ja oppimisen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä omasta arkiajattelusta poikkeavista näkökulmista. Työskentelyn teemoina käsiteltiin opiskelijalähtöisyyttä, koulun lähitoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, yhteisopettajuuden kehittämistä, autenttisen oppimisen mahdollisuuksia sekä oppimaan oppimisen taitoja.

Virittäydyimme teemoihin katsomalla mm. ops-hautomotallenteen, jolla fyysisesti vierekkäisissä rakennuksissa sijaitsevien Otavan alakoulun ja Otavan Opiston oppilaskuntien hallitusten edustajat kertovat, millaista yhteistyötä mitä he mielellään tekisivät sekä toistensa että muiden lähialuetoimijoiden kanssa.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lMoRPzKVxL8&feature=autoshare

 

OPS-hautomo 14.4.2014: Helsingin ranskalais-suomalaisen ja suomalais-venäläisen koulun yhteinen ops-päivä

 

"Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä."

”Oppiminen tapahtuu yhden päässä, mutta yhdessä.

TEEMA    
– Tulevaisuuden taidot
- Yhteistyötaidot
- Jaettu opettajuus

OSALLISTUJAT
- Helsingin Suomalais-venäläisen koulun rehtori ja 8 opettajaa
- Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun rehtori ja 6 opettajaa

MENETELMÄT
- Johdantopuheenvuorot ja virikemateriaalit
- Ryhmäkeskustelut ja -tehtävät
- Oppimiskahvila 

KESTO
6 h

LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELU

OPS-hautomoiden vastuuhenkilö:
Iida-Maria Peltomaa

Yhteistyötahot:
Jarno Bruun / erityisluokanopettaja
Koulujen rehtorit

Helsingin Suomalais-venäläinen ja Ranskalais-suomalainen koulu ottivat yhteyttä OPS-hautomoihin keväällä 2014. Koulujen ensisijaisena toiveena oli suunnata ajattelua ja herättää innostusta ops-työhönsä. Koulut olivat myös tunnistaneet toiminnassaan ja tilanteessaan mahdollisuuksia saavuttaa yhteistyöllä toistensa kanssa uudenlaista synergiaa ops-prosessiinsa.

Lähdimme liikkeelle järjestämällä koulujen edustajien kanssa tapaamisen, jossa kartoitimme tarkemmin toiveita sekä mahdollisia teemoja. Hankkeen puolesta työparinani hautomopäivän suunnittelussa ja toteutuksessa toimi erityisluokanopettaja Jarno Bruun, jonka kanssa suunnittelimme tapaamisen pohjalta kyseisten koulujen tilanteeseen ja tavoitteisiin mahdollisimman hyvin vastaavan koulutussisällön.

Koulutuspaikaksi valitsimme Annankadun koulutustilat, jolloin molempien koulujen edustajat saivat osallistua päivään yhtä raikkaalla maaperällä. Hautomopäivä järjestettiin maanantaina 14.4.2014 klo 9-15.

 

TULEVAISUUDEN TAIDOT

Päivä alkoi kouluista saapuneisiin kollegoihin tutustumisella aamukahvin lomassa, jonka jälkeen siirryimme virittäydyimme päivän ohjelmaan pohdintatehtävällä: Mitä työssäsi on hyvin? Mitä haluaisit työssäsi muuttaa?

Tämän jälkeen katsoimme yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevän EK:n Oivallus-videon (http://www.youtube.com/watch?v=LrSkpObJpEY), joka herätti keskustelua ja reflektointintia suhteessa omaan tekemiseen.

Born global –ajattelun koettiin olevan luonnollinen osa kielikoulujen toimintaa. Oppilaiden oman kiinnostuksen, asenteen ja motivaation tason merkitys sen sijaan mietitytti. Ilmassa koettiin olevan suurta muutosta muun muassa vuorovaikutustaitojen opettamisen suhteen. Myös mahdollisuuksia korostavan ajattelua ja tulevaisuusnäkökulman positiivisena säilymistä pidettiin arvokkaina lähtökohtina koulun kehittämiselle.

Tutustuimme myös Tulevaisuusvaliokunnan ja Pasi Sahlbergin tulevaisuusteeseihin. Teesit herättivät pohdintaa erityisesti eri ikäisten oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Oppilaat esikoulusta lukioon saman katon alla tarjoavat valtavan potentiaalin. Koulun toimijoiden tulisikin pyrkiä löytämään riittävästi aikaa vuorovaikutustaitojen ja motivaation vahvistamiseen. Kokemuksena oli, että tällä hetkellä keskitytään paljolti tietoon mm. ylioppilastutkinnon ohjatessa opetusta. Yhteisenä toiveena esitettiinkin opetussuunnitelman sisältöjen tiivistyminen.

Keskusteluissa painotettiin myös koulun toimintakulttuurin kehittämistä yhteisöllisempään suuntaan. Esille nostettiin mm. vertaistuen, jakamisen ja bechmarkingin hyödyt. Täydennyskoulutuksiin toivottiin osallistuvan useamman opettajan samasta koulusta, mikä tukisi innostusta ja vaikuttavuutta. Yhteisen näkemyksen koulun tehtävästä ymmärrettiin kuitenkin vaativan keskustelua. Osallistujie mielestä tärkeää olisi kuitenkin muistaa rohkeuden, intohimon ja unelmien merkitys sekä pyrkiä voittamaan epäonnistumisen pelko.

 

YHTEISTYÖTAIDOT JA JAETTU OPETTAJUUS

Keskustelu kävi vilkkaana ja tunnelma oli keskittynyt, kun tutustuimme Jarno Bruunin johdolla yhteistoiminnallisuutta ja jaettua opettajuutta käsitteleviin materiaaleihin sekä teimme niihin liittyviä harjoituksia.

Kaikki materiaali kootusti: http://lyhyt.net/ykx
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvä materiaali: (http://lyhyt.net/srp
Jaettuun opettajuuteen liittyvä materiaali: http://lyhyt.net/as2


OPPIMISKAHVILA

Päivän päätteeksi vietimme vielä oppimiskahvilahetken, jonka aikana kokosimme päivän antia pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

– Miten koulut voisivat jakaa ja tukea toisiaan ops-työssä? Mikä on koulujen omaa, entä yhteistä?

– Mitä on erityisen tärkeää huomioida ops-työn organisoinnissa?

– Päivän keskustelujen pohjalta, mikä voisi olla seuraava askel kohti unelmienne koulua? Mitä haluaisitte kokeilla, kenen kanssa?

 

IMG_0198IMG_0205

 

OPS-välitunti viikko 14: yhteenveto ryhmäoppimiseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 14)

Viikolla 14 keskustelimme ryhmäoppimisen mahdollisuuksista. OPS-välituntilähetyksen vieraina olivat Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtajana ja Jyväskylän yliopiston vararehtorina toimiva Helena Rasku-Puttonen, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen sekä tutkija Päivikki Jääskelä.

Haastateltavat näkivät ryhmäoppimisen tarjoavan oppijoille oivallisia mahdollisuuksia mm. vuorovaikutustaitojen opetteluun sekä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen rakentamiseen. Ryhmäoppiminen tukee oppijan aktiivista osallistumista ja sen myötä mahdollisuutta tavoitella asioiden syvempää ymmärtämistä sekä uusien oivallusten syntymistä. Parhaimmillaan vuorovaikutteinen opetus edistää oppijoiden kykyä vaikuttaa, tuoda käyttöön omaa osaamistaan, toimia muuttuvissa valtasuhteissa ja tilanteissa sekä löytää asioita, joita he itse haluavat oppia ja tavoitella. Haastateltavat näkivätkin tärkeänä, että oppijat voivat itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta niin tavoitteen asettelusta, itse työskentelystä kuin oppimisen arvionnista.

Ryhmäprosessien ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä asiantuntemusta. Opetuksen suunnittelussa on myös huomioitava tehtävien muotoileminen siten, että tehtävänanto houkuttaa tekemään ja työskentelemään mielummin ryhmässä kuin yksin. Tarvitaan siis halua sitoutua oman toiminnan kehittämiseen sekä opetussuunnitelman ja kantavan pedagogiikan rakentamiseen yhteistoiminnalliset työtavat mahdollistavaksi. Ryhmädynamiikan ilmiöiden ja prosessien nouseminen oppiainesisältöjen rinnalle vaatii opettajalta paljon. Opettajille tuttua yksin tekemisen kulttuuria onkin pyrittävä murtamaan ja hyödyntämään kollegiaalisuuden valtavaa voimavaraa. Yhdessä tekeminen antaa tärkeää esimerkkiä myös oppijoille. Haastateltavat nostivatkin esille tarpeen foorumeille, joissa opettajat voivat jakaa ideoitaan ja käydä keskusteluja, niin kasvokkain kuin verkossa.

Tulevien viikkojen ohjelma

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä ja toivotamme teidät tervetulleiksi ITK:n yhteydessä järjestettävään OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavaan Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan keskiviikkona 9.4. klo 10-17. Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com

Viikon 16 OPS-välituntilähetyksessä matkaamme Opetushallitukseen tutustumaan perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten verkkokommentointiin, joka on käynnissä 15.4.–15.5.2014.