Avainsana-arkisto: OPSvälitunti

OPS-välitunneista OPS-webinaareiksi

OPSvälitunteja järjestettiin lukuvuonna 2013-2014, syksyllä 2015 ne laajenivat OPS-webinaareiksi

Syksyllä 2015 OPS-välitunnit laajenivat OPS-webinaareiksi. Webinaarien aiheet nousevat koulun ja oppimisen ajankohtaisista ja kiinnostavista teemoista.

Lv 2013-2014 Oppimisen tulevaisuus 2016 -väitteitä käsiteltiin viikoittain OPS-välitunneilla. Tuolloin viikoittain avattiin keskusteltavaksi jokin koulun ja oppimisen lähi- tai kaukotulevaisuuteen liittyvä väite. Torstai-iltapäivisin tavattiin verkossa OPS-välituntilähetyksen parissa, jolloin viikon väitettä käsiteltiin yhdessä vaihtuvan vierailijan kanssa.

Sekä välkkien että webinaarien tallenteet ovat Oppimisen tulevaisuus -Youtube-kanavalla
Lue loppuun

OPS-välitunti vk 37: Ohjaus ja lahjakkuus (Pekka Peura)

Viikon 37 OPS-välituntivieras Pekka Peura piti toivottavana koulussa tehtävien harjoitusten perustumista yhä enemmän oppilaiden yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin tai taipumuksiin. Tämä vaatii opettajalta paitsi etukäteissuunnittelua käsiteltävien teemojen ja mahdollisuuksien suhteen, myös tilan jättämistä oppijoita sitouttavalle aktivoinnille suunnitteluprosessissa. Peuran mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus innostua kaikista oppiaineista. Omassa työssään hän pyrkii kuitenkin hyväksymään myös sen, ettei kaikkia oppilaita kiinnosta juuri oma opetettava aine. Tavoitteena onkin antaa oppilaille riittävästi tilaa löytää oma lahjakkuutensa, panostaa kiinnostuksen kohteisiinsa sekä viihtyä koulussa. 

Katso haastattelu: http://bit.ly/1rGaIpY


TULEVIEN VIIKKOJEN AIHEET

vk 38 Virtuaalimatkat / Esko Lius
vk 39 Design-orientoitunut pedagogiikka / Jorma Enkenberg
vk 40 Leikki ja luovuus / Jarno Paalasmaa

Aiheisiin voi ottaa kantaa

Tervetuloa kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan!

OPS-välitunti vk 36: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa (Nina Maunu)

Viikon 36 OPS-välitunnilla keskustelimme Nina Maunun kanssa toiminnallisuudesta opetuksessa ja oppimisessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.

 

KATSO HAASTATTELU: http://bit.ly/1nY5k0t

 

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton toiminnallisten menetelmien OPS-hautomokoulutus Helsingissä ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17.
Lisätiedot: http://www.ebarometri.fi/ops-hautomokoulutus-toiminnalliset-menetelmat/

SYKSYN 2014 OPS-VÄLITUNNIT

Syksyn 2014 OPS-välituntikeskustelut ja -lähetykset pyörähtävät käyntiin viikolla 35.

Syyslukukauden ensimmäisenä teemana käsittelemme pedagogiikkaa ja menetelmiä.
Keskustelu viikon kysymyksestä avataan maanantaisin:

Torstaisin klo 14.00-14.15 on vuorossa verkkolähetys, jossa luodaan katsaus eri foorumeilla esitettyihin ajatuksiin sekä kuullaan asiantuntijavieraan näkemys viikon aiheesta. Verkkolähetys on vuorovaikutteinen eli jokainen aiheesta kiinnostunut voi haastattelun aikana esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Verkkolähetys suorana osoitteessa https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops .
Lähetyksen tallenne julkaistaan yllä mainittujen foorumeiden lisäksi myös tällä sivustolla.

 

SYYSLUKUKAUDEN OHJELMA

Vk 35 Kulttuuriperintö

Voisikovatko vapaaehtoiset opastaa oppilaita kotiseudun ja -kunnan kulttuuriperintöön vaikkapa tarinoiden sekä paikka- ja tapahtumakuvausten avulla? Voisivatko oppilaat tutustua alueensa historiaan liikkumalla seudun kulttuuriperintökohteissa ja tutustumalla niihin esimerkiksi QR-koodien ja geokätkennän avulla tai kuuntelemalla mummojen ja pappojen tarinoita? Kuinka rakentaa identiteettiään ja reflektoida koettua historiaa nykyiseen ja tulevaan?

  • Torstaina 28.8. viikon vieraana kulttuuriperintöohjelmaa kehittämänyt Leena Hangasmaa.


Vk 36 Tuotosarviointi ja toiminnallinen opetus

Siirrytäänkö tulevaisuudessa yhä enemmän tuotosperusteiseen arviointiin? Miten kehittää jatkuvan palautteen antamista ja oppimisen edistymisen seuraamista? Mikä rooli toiminnallisuudessa voisi olla tässä kaikessa?

 

Vk 37 Ohjaus ja lahjakkuus

Voisivatko koulupäivät koostua oppilaiden yksilöllisiin tasoihin mukautuvista harjoituksista? Mikä voisi olla käänteisen oppimisen (flipped classroom) tulevaisuus? Kuinka huomioida tehtävävalinnoissa ja ohjauksessa yksilölliset oppimisen tavat, oppijoiden yksilöllinen kehitysvaihe, erityislahjakkuuksien vahvistaminen ja uusien kokemusten tarjoaminen sekä oppijan mahdolliset oppimisen vaikeudet?

 

Vk 38 Virtuaalimatkat

Voiko autenttinen ja kokemusperäinen tieto kertyä virtuaalimatkoilla? Voisiko virtuaalimatkoilla oppia vaikkapa kieliä tai tutustua toisiin kulttuureihin?

  • Torstaina 18.9. aiheesta keskustelemassa Esko Lius, joka työssään Omnian verkkoviestintäpäällikkönä kehittää mm. sosiaalisen median ja mobiiliratkaisujen hyödyntämistä oppimisessa.
  • Tallenne

 

Vk 39 Ajankohtaisoppiminen

Voitaisiinko oppisisältöjä tarkastella yhä enemmän sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ajankohtaisten tapahtumien läpi? Kuinka hyödyntää ympäröivä maailman tuottamia pedagogisia mahdollisuuksia? Mitä on design-suuntautunut pedagogiikka ja mitä lisäarvoa voisimme sen kautta saavuttaa?

 

Vk 40 Leikki ja luovuus

Tulisiko jokaiseen alakoulun päivään kuulua taide-, draama- tai leikkihetkiä? Kuinka koulu voisi tarjota ajan ja puitteet luovalle toiminnalle ja leikille, joissa oppija saa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä pääsee toteuttamaan itseään? Kuinka tukea ja vahvistaa kekseliäsyyttä, ongelmanratkaisua, kuvittelukykyä, uteliaisuus ja oppimisen iloa? 

  • Torstaina 2.10. aiheesta keskustelemassa tietokirjailija ja opettaja Jarno Paalasmaa.

 

Vk 41 OPS-TEEMAHAUTOMO (pedagogiikka ja menetelmät)

Pedagogiikkaa ja menetelmiä käsittelevä yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyöhön liittyvä tilaisuus Otavan Opistolla torstaina 9.10.2014 klo 9-15. Osallistuminen on yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle maksutonta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KESKUSTELEMAAN, KYSYMÄÄN JA KOMMENTOIMAAN NIIN OPS-VÄLITUNNEILLE KUIN OPS-TEEMAHAUTOMOON!

Lisätiedot, kysymykset ja ideat:
Iida-Maria Peltomaa
044 794 3542
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi

OPS-välitunti viikko 21: yhteenveto oppimisen vapauteen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 21)

Viikolla 21 puhuimme oppimisen vapaudesta. OPS-välituntivieras Marko Koskisen mielestä luokkamuotoisuuden pakko on vanhanaikainen tapa toteuttaa opetusta ja hän luopuisikin mielellään sekä pakollisista oppitunneista että opettajajohtoisuutta painottavasta opetuksesta. Tuntikehyksen tuntimäärän voisi Koskisen mielestä suorittaa omaan tahtiin ja omalla tavallaan opiskellen. Opettajat roolina olisi tarjota mm. pieniä opetustuokioita ja tukea niitä tarvitseville oppilaille. Lähiopetus on Koskisen mukaan jatkossakin tarpeellista, mutta ei enää jatkuvana ja pakollisena.

Myös teknologia on Koskisen mukaan olennainen osa tulevaisuuden oppimista ja hän korostaakin teknologian merkitystä koulun rakenteiden ja pedagogiikan kehittämisen välineenä. Luottamus, luovuus ja luopuminen ovat Koskisen mukaan keskeisimmät asiat, joihin koulun ja oppimisen tulevaisuutta pohdittaessa tulisi kiinnittää huomiota.

Tämän viikon myötä OPS-välitunnit jäävät kesätauolle. Lähetykset jatkuvat jälleen syyslukukauden 2014 alussa. Kiitos kaikille OPS-välituntitoimintaa seuranneille ja keskusteluihin osallistuneille!

OPS-välitunti viikko 21: Oppimisen vapaus

Väite
Luokka- ja oppituntikeskeisestä koulusta siirrytään kohti avoimempaa oppimiskampusta.

OPS-välituntilähetys

Torstaina 22.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana Feeniks-koulun Marko Koskinen. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välitunti viikko 20: yhteenveto arvoihin liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 20)

Opetussuunnitelman perusteluonnoksissa todetaan, että ”Perusopetus kehittää oppilaiden kykyä ymmärtää arvoja ja rakentaa omaa arvopohjaansa.”. Myös viikon vieraana ollut tulevaisuudentutkija Anita Rubin korostaa arvopohjan merkitystä lapsen ja nuoren identiteetin rakentumiselle. Rubin muistuttaa, että samalla on kuitenkin huomioitava tässä ajassa tuotetun tiedon määrä koskien sekä yksittäisiä arvoja että kokonaisia arvojärjestelmiä.  Tiedonvälitykseen liittyvien välineiden, median ja globalisaation kehityksen myötä nuorten onkin yhä vaikeampaa löytää ja rakentaa omaa arvopohjaansa.

Myös koulut monikulttuuristuvat ja arvojen ja kulttuurien monitahoiseen suhteeseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Miten erilaisista lähtökohdista tulevat toimijat saadaan rakentamaan yhteinen arvopohja, johon sitoutua? Rubinin mukaan rakennustyöhön tarvitaan kaikkia toimijoita, niin opettajia, oppilaita kuin kotiväkeäkin. Kommunikaation ja dialogin laadulla on suuri merkitys, jotta saadaan aikaan kokonaisuuksia, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.

Oleellista on myös arvojen ja toimintakulttuurin yhteys. Mitä nuorempi oppija on kyseessä, sitä selkeämmin arvot täytyy tuoda esille arjen toiminnan ja käytännön tasolla, erilaisissa tilanteissa tehtävien valintojen kautta. Arjen tiimellyksessä syntyy luonnollisesti tilanteita, joissa omat henkilökohtaiset arvot saattavat olla ristiriidassa kouluyhteisön arvojen kanssa. Rubin muistuttaakin, että myös se on arvoratkaisu, kumpaa arvopohjaa näissä tilanteissa päättää noudattaa.

Tulevan viikon OPS-välitunti

Viikolla 21 keskustelemme oppimisen vapaudesta. Torstaina 22.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntihaastattelussa Feeniks-koulun Marko Koskinen.

Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 20: Arvoajelehtiminen

Väite
Vuonna 2020 joka toinen peruskoulun päättävä nuori on arvoajelehtija.

Selite
Uskonnollisiin näkemyksiin, aatteisiin ja puoluepolitiikkaan sitoutumattoman opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista kriittisesti ja syvällisesti ajattelevia, sivistyneitä kansalaisia. Tavoite on joidenkin mielestä uhattuna ellei itsekeskeisen kehityksen suuntaa kyetä muuttamaan. Taylorin (1985) mukaan perinteisistä arvoista irrallinen elämänmuoto antaa mahdollisuuden hallita ja tulkita omaa elämäänsä jopa niin pitkälle, että tuntuu siltä, että vain luonnonlait rajoittavat sitä. Mahdollisimman rajattomalla elämällä pyritään vapautumaan yhteisöllisestä näkökulmasta. Vapaa ihminen haluaa tarkkailla maailmaa ulkopuolisen näkökulmasta puolueettomasti. Ulkopuolisen maailman merkitys halutaan neutralisoida. Minä jää keskukseksi, jonka ympärillä muu maailma pyörii. (Ks. Kari Pekka Lapinojan väitöstutkimus Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä)

OPS-välituntilähetys

Torstaina 15.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana tulevaisuudentutkija Anita Rubin. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välitunti viikko 19: yhteenveto lukuvuosisuunnitelmaan liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 19)

Viikolla 19 keskustelimme lukuvuosisuunnitelman merkityksestä niin kouluyhteisölle kuin koulua ympäröivälle alueelle. Voisiko lukuvuosisuunnitelma koulun toiminnallisena työsuunnitelmana johtaa siihen, että koulusta kehittyy eräänlainen yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus?

OPS-välituntihaastattelun vieraana ollut Jaana Strandman pitää viikon väitteen totetumista mielekkäänä ajatuksena. Hänen mielestään hyvä lukuvuosisuunnitelma onkin koulun koko henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja lähialueen toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittu, konkreettinen suunnitelma. Osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta. Strandman muistuttaa, että tilaisuuksien järjestämisessä oleellista on henkinen pääoma, ei raha. Pohdinnoissa tulisikin keskittyä siihen, mitä kukin taho voi prosessiin osaltaan antaa, mitä toisaalta samalla saada itselleen.

Lukuvuosisuunnitelma peilautuu luonnollisesti opetussuunnitelmaan ja arvopohdintoihin. Opetushallituksen tiekartasta löytyy tukea ja vinkkejä koulun lukuvuosisuunnitelman rakentamiseen myös käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön kannalta.

 

Tulevien viikkojen OPS-välituntiohjelma

Vk 20 Aiheena arvoajelehtiminen, viikon vieraana Anita Rubin
VK 21 Aiheena oppimisen vapaus, viikon vieraana Marko Koskinen
Vk 22 Ei OPS-välituntilähetystä (helatorstai)

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 19: Lukuvuosisuunnitelma

Väite
Lukuvuosisuunnitelman muuttuminen koulun toiminnalliseksi työsuunnitelmaksi on johtanut vuoteen 2020 mennessä siihen, että koulusta on kehittynyt yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus.

Selite
Uudistuvan opetussuunnitelman mukaan koulutyössä otetaan lisääntyvästi huomioon kanssakäyminen ympäröivän yhteisön kanssa. Etenkin lukuvuosisuunnitelma on sopiva instrumentti sellaiseen suunnittelutyöhön, jossa vanhemmille ja alueen muille asukkaille ja toimijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua eri rooleissa koulutyöhön. Koulu alueensa keskuspaikkana on vastaus lähikansalaistoiminnan tilaukseen, jota kasvavat kuntakoot ovat lisänneet. Koulu sulauttaa vuosiohjelmaansa tapahtumien järjestämisiä ja kuntasuunnittelun selvitystehtäviä etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta.

Lukuvuosisuunnitelma voi konkretisoitua esimerkiksi siten, että vuosiluokittain mainitaan ne koulun ulkopuoliset yhteistyötahot (kuten yritykset ja yhdistykset), jotka ovat kyseisenä lukuvuonna mukana jossain yhteisessä projektissa. Ihastjärven koulu on esimerkki monipuolisesta ja suunnitelmallisesta ympäristöyhteistyöstä, jossa kanssakäyminen on jo muuttunut arkiseksi ja informaaliksi.

Ota kantaa ja osallistu keskusteluun
– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

OPS-välituntilähetys
Viikon OPS-välituntihaastattelun vieraana Jaana Strandman. Haastattelu tallennetaan jo keskiviikkona ja on toivottavasti torstaina katseltavissa.