Avainsana-arkisto: OPSvälitunti

OPS-välitunti viikko 14: yhteenveto ryhmäoppimiseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 14)

Viikolla 14 keskustelimme ryhmäoppimisen mahdollisuuksista. OPS-välituntilähetyksen vieraina olivat Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtajana ja Jyväskylän yliopiston vararehtorina toimiva Helena Rasku-Puttonen, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen sekä tutkija Päivikki Jääskelä.

Haastateltavat näkivät ryhmäoppimisen tarjoavan oppijoille oivallisia mahdollisuuksia mm. vuorovaikutustaitojen opetteluun sekä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen rakentamiseen. Ryhmäoppiminen tukee oppijan aktiivista osallistumista ja sen myötä mahdollisuutta tavoitella asioiden syvempää ymmärtämistä sekä uusien oivallusten syntymistä. Parhaimmillaan vuorovaikutteinen opetus edistää oppijoiden kykyä vaikuttaa, tuoda käyttöön omaa osaamistaan, toimia muuttuvissa valtasuhteissa ja tilanteissa sekä löytää asioita, joita he itse haluavat oppia ja tavoitella. Haastateltavat näkivätkin tärkeänä, että oppijat voivat itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta niin tavoitteen asettelusta, itse työskentelystä kuin oppimisen arvionnista.

Ryhmäprosessien ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä asiantuntemusta. Opetuksen suunnittelussa on myös huomioitava tehtävien muotoileminen siten, että tehtävänanto houkuttaa tekemään ja työskentelemään mielummin ryhmässä kuin yksin. Tarvitaan siis halua sitoutua oman toiminnan kehittämiseen sekä opetussuunnitelman ja kantavan pedagogiikan rakentamiseen yhteistoiminnalliset työtavat mahdollistavaksi. Ryhmädynamiikan ilmiöiden ja prosessien nouseminen oppiainesisältöjen rinnalle vaatii opettajalta paljon. Opettajille tuttua yksin tekemisen kulttuuria onkin pyrittävä murtamaan ja hyödyntämään kollegiaalisuuden valtavaa voimavaraa. Yhdessä tekeminen antaa tärkeää esimerkkiä myös oppijoille. Haastateltavat nostivatkin esille tarpeen foorumeille, joissa opettajat voivat jakaa ideoitaan ja käydä keskusteluja, niin kasvokkain kuin verkossa.

Tulevien viikkojen ohjelma

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä ja toivotamme teidät tervetulleiksi ITK:n yhteydessä järjestettävään OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavaan Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan keskiviikkona 9.4. klo 10-17. Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com

Viikon 16 OPS-välituntilähetyksessä matkaamme Opetushallitukseen tutustumaan perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten verkkokommentointiin, joka on käynnissä 15.4.–15.5.2014.

OPS-välitunti viikko 14: Ryhmäoppiminen

Väite
Vuonna 2017 merkittävä osa kouluoppimisesta tapahtuu oppivissa ryhmissä, joiden kokoonpano on suhteellisen pysyvä.

Selite
Ryhmät kootaan suunnitelmallisesti niin, että niissä esiintyy toisiaan täydentäviä lahjakkuuksia ja temperamentteja. Ryhmien pysyvyys mahdollistaa sen, että oppilaat oppivat kehittämään yhteispeli- ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä kykyään käsitellä ristiriitoja. He oppivat arvioimaan yhdessä erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ja neuvottelemaan ratkaisuehdotuksista sekä toimimaan yhtä aikaa itsensä ja ryhmän parhaaksi.

”Yhteistyö ja monenlainen vuorovaikutus ovat oppilaan kasvua, oppimista ja sivistymistä tukevia tekijöitä, joita tietoisesti kehitetään. Työskentely yhdessä toisten kanssa ohjaa oppijaa tunnistamaan oman erityislaatunsa ja kohtaamaan erilaisuutta.” (OPS-perusteluonnos)

”Suomi tarvitsee luovia ongelmanratkaisijoita, joiden osaaminen perustuu vahvaan tietotaitoon, verkostoitumiseen ja kykyyn toimia yhdessä. Tällaista osaamista tulee rakentaa saumattomasti eri koulutusasteilla.” Tällaisiin havaintoihin on tultu Jyväskylän yliopiston Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeessa. ”Opiskelijoille vuorovaikutteinen opetus muun muassa mahdollisti nyky-yhteiskunnassa tarpeellisen yhteisen tiedonrakentamisen. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet kursseilla helpottuivat. Myös oppimistuloksien paranemisesta saatiin viitteitä. Opettajille vuorovaikutus toi mukanaan keskinäistä arvostusta ja vertaistukea”, kertoo hankkeen johtaja, vararehtori Helena Rasku-Puttonen Jyväskylän yliopistosta.

OPS-välituntilähetys

Torstaina 3.4. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraina Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtaja, Jyväskylän yliopiston vararehtori Helena Rasku-Puttonen sekä hankeessa mukana ollut opettaja, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen ja hankkeessa mukana olevia opiskelijoita ja opettajia tutkinut Päivikki Jääskelä. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
eDelfoin paneelissahttps://otavanopisto.adobeconnect.com/ops 

OPS-välitunti viikko 13: yhteenveto harrastustoimintaan liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 13)

Viikolla 13 keskustelimme oppimisen kaikkiallisuuden tunnistamisesta ja tunnustamisesta, erityisesti suhteessa koulutyöhön ja harrastustoimintaan. OPS-välituntilähetyksessä oli vieraana Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinnon suunnittelijana ja Harrastava iltapäivä (HIP) –toiminnan koordinaattorina toimiva Leena Tiainen.

Tiainen uskoo ja toivoo, että kerhotoimintaa ja sen mahdollisuuksia opettaa ja syventää tietotaitoa tullaan huomioimaan ja hyödyntämään koulujen toimintakulttuureissa jatkuvasti kasvavassa määrin. Perusopetuksen piirissä oleville oppilaille suunnatun HIP-toiminnan kautta järjestetään maksuttomia iltapäiväkerhoja. Myös aamukerhoja ovat olleet kokeilussa ja ensi syksynä aloitetaan muutamalla koululla kerhotoiminnan kokeilu myös keskellä päivää joustavan koulupäivän hengessä.

Kerhotoiminnan kautta voidaan myös osaltaan edesauttaa koulun ovien avautumista sitä ympäröivään yhteiskuntaan. HIP-toiminnan osalta noin puolet ohjaajista ovat opettajia, puolet kolmannen sektorin edustajia.

Niin opettajilta, oppilailta kuin huoltajiltakin saatu palaute on ollut positiivista. Koulupäivän yhteydessä tapahtuva harrastaminen mahdollistaa runsaamman vapaa-ajan iltaisin perheen parissa, Kerhotoiminta tarjoaa myös  lapsille ja nuorille mahdollisuuden  tutustua paremmin koulutovereihinsa. Tämä luo osaltaan turvallista ilmapiiriä ja yhteishenkeä koulun oppilaiden välille, mikä edesauttaa osaltaan koulussa viihtymistä ja oppimista.

Seuraavan OPS-välitunnin aihe

Viikolla 14 keskustelemme oppivien ryhmien mahdollisuuksista. Torstaina 3.4. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraina Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtaja, Jyväskylän yliopiston vararehtori Helena Rasku-Puttonen sekä hankeessa mukana ollut opettaja, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen ja hankkeessa mukana olevia opiskelijoita ja opettajia tutkinut Päivikki Jääskelä. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
eDelfoin paneelissa

OPS-hautomot mukana ITK:ssa

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä. Tällöin toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan ITK:ssa keskiviikkona 9.4 klo 10-17. OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavan työpajan kouluttajina toimivat Anne Rongas, Olli Vesterinen, Laura Salo, Tiina Airaksinen, Aki Luostarinen sekä Iida-Maria Peltomaa. Työpaja on maksuton.

Ilmoittautumiset 31.1.2014 mennessä: http://www.itk.fi/2014/ohjelma/workshop/591

Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com
 

OPS-välitunti viikko 13: Harrastustoiminta

Väite
Vuonna 2017 peruskoulutodistuksiin merkitään, mitä opetusuunnitelman sisältöjä oppilaalle on hyväksiluettu hänen harrastustoiminnastaan.

Selite
”Oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen otetaan huomioon ja liitetään se viisaasti koulutyöhön.” ”Kerhotoiminnalla voidaan syventää oppimista ja tukea harrastuneisuutta.” (OPS-perusteluonnos) Oppiminen on kaikkiallista ja tämä huomioidaan peruskoulussa, josta on kehittynyt kaiken oppimisen keskus silloinkin, kun opitaan muualla. Koulussa on tietotaito tunnistaa ja arvioida sekä hyväksilukea ja dokumentoida kaikki tavoitteellinen oppiminen todistuksiin ja oppilasportfolioihin.

OPS-välituntilähetys
Torstaina 27.3.2014 klo 14.00-14.15. Viikon vieraana Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin rahoittaman Harrastava iltapäivä (HIP) -toiminnan koordinaattori Leena Tiainen. Seuraa lähetystä https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops 

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 12: yhteenveto oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntämiseen liittyvästä keskustelusta

 

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 12)

Viikolla 12 keskustelimme oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntämisestä koulutyössä. Sekä verkkokeskustelijat että OPS-välituntivieras Timo Ilomäki pitivät väitteen toteutumista toivottavana. Opettajana, opinto-ohjaajana ja Mobiluck-hankkeen koordinaattorina toimiva Ilomäki pitää oppilaiden omien laitteiden hyödyntämistä loistavana mahdollisuutena muun muassa yhteisölliselle oppimiselle.

Toisaalta oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa saattaa luoda opettajille myös painetta ja epätietoisuutta. Ilomäki muistuttaa kuitenkin, ettei epäonnistumisen riskiä kannata pelätä. Hänen mukaansa esimerkiksi hanketoiminta on auttanut kouluja muuttamaan toimintakulttuuriaan. Kun opettajat ovat saaneet käyttöönsä omia laitteita, on se madaltanut kynnystä myös laitteiden opetuskäyttöön. Ilomäki iloitsee myös sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista opettajien väliseen verkottumiseen ja ajatusten vaihtoon.

 

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 12: Tietovälineet

Väite
Oppilaiden omia mobiililaitteita käytetään yhteisöllisessä työskentelyssä vuonna 2017.

Selite
”Oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi otetaan käyttöön uusimpia teknologioita ja sovelletaan niitä tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. Myös oppilaiden omia välineitä voidaan käyttää oppimisen tukena. — Yhteisöllisen työskentelyn taitoja vahvistetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla ja oppilaan henkilökohtaisia oppimispolkuja tukevia välineitä ja sovelluksia otetaan käyttöön.” ”Yhteisöllisen työskentelyn taitojen vahvistamiseksi käytetään sosiaalista mediaa ja muita yhteisöllisiä toimintatapoja kehittäviä verkkopalveluja.” (OPS-perusteluonnos)

EU:n opettajiin verrattuna suomalaisten opettajien osaaminen ja asennoituminen teknologian pedagogiseen hyödyntämiseen on ollut epätasaista. Tietotekniikasta on tullut myös perinteisten oppimisasetelmien murtaja, koska oppilaat ovat monissa tietoteknisissä ja sovellusasioissa enemmän opettajia kuin opettajat. Omat laitteet mahdollistavat sujuvamman henkilökohtaisten sovellusten ja ohjelmistojen käytön sekä vähentävät riskiä siitä, että henkilökohtaista sisältöä siirtyy laitteen mukana oppijalta toiselle.

OPS-välituntilähetys
Torstaina 20.3.2014 klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki. Seuraa lähetystä https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops 

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 11: yhteenveto verkko-opetukseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 11)

Viikolla 11 käytiin keskustelua verkko-opetuksesta. OPS-välituntilähetyksen vieraana oli Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen. Nettiperuskoulu on Otavan Opiston ylläpitämä verkkokoulutus, jossa on mahdollista täydentää aiemmin keskeytyneet perusopetuksen opinnot loppuun tai opiskella koko perusopetuksen oppimäärä. Nettiperuskoulun opiskelijat ovat oppivelvollisuusiän ylittäneitä aikuisia ja opetus noudattaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaan opetukseen voi hakeutua jatkuvalla haulla ympäri vuoden. Kaikki kurssit on mahdollista suorittaa ilman aikataulua, ns. non stop –kursseina. Aikaan ja paikkaan sitomaton verkko-opiskelu edellyttääkin itsenäistä opiskeluotetta ja itsekuria. Opiskelulle on myös varattava riittävästi aikaa. Aktiivisuutta ja vastuunottamista tukevana opiskelumuotona verkko-opiskelu voi kuitenkin parhaimmillaan valtauttaa ja voimauttaa opiskelijaa. Täysin itsenäisesti ei verkon välityksellä opiskelevienkaan toki tarvitse toimia. Tukea ja apua on saatavilla ohjauksen muodossa. Osa kursseista on myös mahdollista opiskella tiiviimmin aikataulutettuina ryhmäkursseina.

Nettiperuskoulu tekee yhteistyötä Mikkelin Mikael-koulun Monni-hankkeen kanssa. Tavoitteena on luoda tukea tarvitseville kotona opiskeleville yläkouluikäisille oppilaille mahdollisuus opiskella perusopetuksen opintoja tuetusti ja verkkovälitteisesti. Monni-hankkeen myötä pyritään tukemaan koulupolulta putoamassa olevia oppilaita luomalla verkkovälitteinen tuetun oppimisen polku. Kevään aikana laaditaan toimintasuunnitelma pedagogisen verkko-opetuksen mallin toteuttamisesta ja valitaan pilottioppilasryhmä, joka aloittaa tuetun verkko-opiskelun syyslukukauden 2014 alussa.

Ensi viikon aihe

Viikolla 12 keskustelemme tietovälineistä. OPS-välituntilähetyksen vieraana torstaina 20.3. klo 14.00-14.15 on Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki.

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 11: Verkko-opetus

Väite
Poikkeustilanteissa peruskoulun oppilas voidaan siirtää ohjattuun verkko-opetukseen.

Selite
Verkko-opetus tulee täydentämään perusopetusta tilanteissa, jossa lähikoulun käyminen on syystä tai toisesta estynyt. Sellaisia syitä voivat olla mm. tilapäinen asuminen ulkomailla, sosiaalinen ja emotionaalinen vaikeus kuten paniikkihäiriö, kiusaaminen tai fyysiset seikat kuten poikkeuksellisen voimakas reagointi sisäilmaongelmiin.

OPS-välituntilähetys

Torstaina 13.3.2014 klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraana Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen.
Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 10: yhteenveto liikuttavaan kouluun liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 10)

Viikolla 10 pohdittiin liikkumista ja aktiivisuutta koulupäivän aikana. OPS-välituntihaastattelussa aiheesta oli keskustelemassa Liikkuva koulu -ohjelman asiantuntija Jukka Karvinen.

Liikkuva koulu -ohjelma pohjaa kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksiin, joissa määritellään niin liikkumisen määrään ja laatuun, istuma-aikaan kuin viihdemedian käyttöön liittyvät suositukset. Tavoitteena on, että koulut tarjoaisivat jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden liikkua vähintään tunti päivässä. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 500 koulua ympäri Suomea.

Ohjelmalla pyritään tukemaan aktiivisen koulupäivän rakentamista ja passiivisuuden purkamista. Karvisen mukaan prosessi voi alkaa esimerkiksi välituntiliikunnan kehittämisellä. Liike vaati kuitenkin tilaa ja aikaa, joten koulupäivän rakenne, oppimisympäristön kehittäminen ja opetuskäytänteiden toiminnallistaminen ovat avainasemassa liikuttavaa koulua rakennettaessa.

Karvinen muistuttaa myös arjen pienten tekojen ja asenteiden merkityksestä. Tiukkojen sääntöjen ja liiallisen varovaisuuden sijaan liikkumaan innostaminen ja kannustaminen palkitsevat. Aktiivisuuden lisäämisellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia niin koulussa viihtymiseen, työrauhaan kuin oppimiseenkin.

Syyskuusta 2014 lähtien myös yksittäisillä kouluilla on mahdollisuus lähteä mukaan Liikkuvan koulun toimintaan.
Lisätietoa, ideoita ja tutkimusraportteja: www.liikkuvakoulu.fi

Tulevia aiheita

Vk 11 Verkko-opetus, välituntivieraana Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen
Vk 12 Tietovälineet, välituntivieraana Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

 

OPS-välitunti viikko 10: Liikuttava koulu

Väite
Koulun tilat sekä ulkona että sisällä on päivitetty niin, että ne mahdollistavat ja kannustavat oppijaa liikkumaan pitkin koulupäivää.

Selite
“Liikkuminen on osa jokaisen oppilaan koulupäivää” (OPS-perusteluonnos). Liikkua voi yhteisen oppimisen aikana ja välissä. Luokka ei järjestäydy pelkiksi pulpettiriveiksi, joissa istutaan opetus- ja oppimishetkien läpi, vaan tilat ovat muokattavia ja kannustavat liikkumaan myös yksittäisten opetus- ja oppimistuokioiden aikana. Muutos saattaa ennakoida kehitystä, jossa koulussa ei ole enää erillisiä ja kaikille pakollisia liikuntatunteja, vaan jokaisella oppijalla on esimerkiksi liikkumis- ja liikuntapassi, johon kerätään lukuvuoden aikana merkintöjä. Käytäntö monipuolistaa liikkumismahdollisuuksia, kun koulu aktiivisesti lisää kirjoa vaikkapa suunnitelmallisen urheiluseura- ja vanhempainverkoston avulla. Pyrkimyksenä on päästä irti pakkoliikkumisesta kohti motivoitunutta ja itselle merkityksellistä liikkumista.

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

Viikon OPS-välituntilähetyksen vieraana Liikkuva koulu -ohjelman asiantuntija Jukka Karvinen.

Tulevien viikkojen väitteet

Vk 11: Verkko-opetus, välituntivieraana Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen
Vk 12: Tietovälineet, välituntivieraana Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki