Avainsana-arkisto: viikkokooste

OPS-välitunti vk 37: Ohjaus ja lahjakkuus (Pekka Peura)

Viikon 37 OPS-välituntivieras Pekka Peura piti toivottavana koulussa tehtävien harjoitusten perustumista yhä enemmän oppilaiden yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin tai taipumuksiin. Tämä vaatii opettajalta paitsi etukäteissuunnittelua käsiteltävien teemojen ja mahdollisuuksien suhteen, myös tilan jättämistä oppijoita sitouttavalle aktivoinnille suunnitteluprosessissa. Peuran mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus innostua kaikista oppiaineista. Omassa työssään hän pyrkii kuitenkin hyväksymään myös sen, ettei kaikkia oppilaita kiinnosta juuri oma opetettava aine. Tavoitteena onkin antaa oppilaille riittävästi tilaa löytää oma lahjakkuutensa, panostaa kiinnostuksen kohteisiinsa sekä viihtyä koulussa. 

Katso haastattelu: http://bit.ly/1rGaIpY


TULEVIEN VIIKKOJEN AIHEET

vk 38 Virtuaalimatkat / Esko Lius
vk 39 Design-orientoitunut pedagogiikka / Jorma Enkenberg
vk 40 Leikki ja luovuus / Jarno Paalasmaa

Aiheisiin voi ottaa kantaa

Tervetuloa kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaan!

OPS-välitunti vk 36: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa (Nina Maunu)

Viikon 36 OPS-välitunnilla keskustelimme Nina Maunun kanssa toiminnallisuudesta opetuksessa ja oppimisessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.

 

KATSO HAASTATTELU: http://bit.ly/1nY5k0t

 

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstölle maksuton toiminnallisten menetelmien OPS-hautomokoulutus Helsingissä ti 28.10.2014 klo 14-17 ja ti 18.11.2014 klo 14-17.
Lisätiedot: http://www.ebarometri.fi/ops-hautomokoulutus-toiminnalliset-menetelmat/

OPS-välitunti viikko 21: yhteenveto oppimisen vapauteen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 21)

Viikolla 21 puhuimme oppimisen vapaudesta. OPS-välituntivieras Marko Koskisen mielestä luokkamuotoisuuden pakko on vanhanaikainen tapa toteuttaa opetusta ja hän luopuisikin mielellään sekä pakollisista oppitunneista että opettajajohtoisuutta painottavasta opetuksesta. Tuntikehyksen tuntimäärän voisi Koskisen mielestä suorittaa omaan tahtiin ja omalla tavallaan opiskellen. Opettajat roolina olisi tarjota mm. pieniä opetustuokioita ja tukea niitä tarvitseville oppilaille. Lähiopetus on Koskisen mukaan jatkossakin tarpeellista, mutta ei enää jatkuvana ja pakollisena.

Myös teknologia on Koskisen mukaan olennainen osa tulevaisuuden oppimista ja hän korostaakin teknologian merkitystä koulun rakenteiden ja pedagogiikan kehittämisen välineenä. Luottamus, luovuus ja luopuminen ovat Koskisen mukaan keskeisimmät asiat, joihin koulun ja oppimisen tulevaisuutta pohdittaessa tulisi kiinnittää huomiota.

Tämän viikon myötä OPS-välitunnit jäävät kesätauolle. Lähetykset jatkuvat jälleen syyslukukauden 2014 alussa. Kiitos kaikille OPS-välituntitoimintaa seuranneille ja keskusteluihin osallistuneille!

OPS-välitunti viikko 20: yhteenveto arvoihin liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 20)

Opetussuunnitelman perusteluonnoksissa todetaan, että ”Perusopetus kehittää oppilaiden kykyä ymmärtää arvoja ja rakentaa omaa arvopohjaansa.”. Myös viikon vieraana ollut tulevaisuudentutkija Anita Rubin korostaa arvopohjan merkitystä lapsen ja nuoren identiteetin rakentumiselle. Rubin muistuttaa, että samalla on kuitenkin huomioitava tässä ajassa tuotetun tiedon määrä koskien sekä yksittäisiä arvoja että kokonaisia arvojärjestelmiä.  Tiedonvälitykseen liittyvien välineiden, median ja globalisaation kehityksen myötä nuorten onkin yhä vaikeampaa löytää ja rakentaa omaa arvopohjaansa.

Myös koulut monikulttuuristuvat ja arvojen ja kulttuurien monitahoiseen suhteeseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Miten erilaisista lähtökohdista tulevat toimijat saadaan rakentamaan yhteinen arvopohja, johon sitoutua? Rubinin mukaan rakennustyöhön tarvitaan kaikkia toimijoita, niin opettajia, oppilaita kuin kotiväkeäkin. Kommunikaation ja dialogin laadulla on suuri merkitys, jotta saadaan aikaan kokonaisuuksia, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.

Oleellista on myös arvojen ja toimintakulttuurin yhteys. Mitä nuorempi oppija on kyseessä, sitä selkeämmin arvot täytyy tuoda esille arjen toiminnan ja käytännön tasolla, erilaisissa tilanteissa tehtävien valintojen kautta. Arjen tiimellyksessä syntyy luonnollisesti tilanteita, joissa omat henkilökohtaiset arvot saattavat olla ristiriidassa kouluyhteisön arvojen kanssa. Rubin muistuttaakin, että myös se on arvoratkaisu, kumpaa arvopohjaa näissä tilanteissa päättää noudattaa.

Tulevan viikon OPS-välitunti

Viikolla 21 keskustelemme oppimisen vapaudesta. Torstaina 22.5. klo 14.00-14.15 OPS-välituntihaastattelussa Feeniks-koulun Marko Koskinen.

Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 19: yhteenveto lukuvuosisuunnitelmaan liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 19)

Viikolla 19 keskustelimme lukuvuosisuunnitelman merkityksestä niin kouluyhteisölle kuin koulua ympäröivälle alueelle. Voisiko lukuvuosisuunnitelma koulun toiminnallisena työsuunnitelmana johtaa siihen, että koulusta kehittyy eräänlainen yhteisönsä ja lähialueensa toimintakeskus?

OPS-välituntihaastattelun vieraana ollut Jaana Strandman pitää viikon väitteen totetumista mielekkäänä ajatuksena. Hänen mielestään hyvä lukuvuosisuunnitelma onkin koulun koko henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja lähialueen toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittu, konkreettinen suunnitelma. Osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta. Strandman muistuttaa, että tilaisuuksien järjestämisessä oleellista on henkinen pääoma, ei raha. Pohdinnoissa tulisikin keskittyä siihen, mitä kukin taho voi prosessiin osaltaan antaa, mitä toisaalta samalla saada itselleen.

Lukuvuosisuunnitelma peilautuu luonnollisesti opetussuunnitelmaan ja arvopohdintoihin. Opetushallituksen tiekartasta löytyy tukea ja vinkkejä koulun lukuvuosisuunnitelman rakentamiseen myös käynnissä olevan opetussuunnitelmatyön kannalta.

 

Tulevien viikkojen OPS-välituntiohjelma

Vk 20 Aiheena arvoajelehtiminen, viikon vieraana Anita Rubin
VK 21 Aiheena oppimisen vapaus, viikon vieraana Marko Koskinen
Vk 22 Ei OPS-välituntilähetystä (helatorstai)

Osallistu keskusteluihin:

OPS-välitunti viikko 14: yhteenveto ryhmäoppimiseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 14)

Viikolla 14 keskustelimme ryhmäoppimisen mahdollisuuksista. OPS-välituntilähetyksen vieraina olivat Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtajana ja Jyväskylän yliopiston vararehtorina toimiva Helena Rasku-Puttonen, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen sekä tutkija Päivikki Jääskelä.

Haastateltavat näkivät ryhmäoppimisen tarjoavan oppijoille oivallisia mahdollisuuksia mm. vuorovaikutustaitojen opetteluun sekä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen rakentamiseen. Ryhmäoppiminen tukee oppijan aktiivista osallistumista ja sen myötä mahdollisuutta tavoitella asioiden syvempää ymmärtämistä sekä uusien oivallusten syntymistä. Parhaimmillaan vuorovaikutteinen opetus edistää oppijoiden kykyä vaikuttaa, tuoda käyttöön omaa osaamistaan, toimia muuttuvissa valtasuhteissa ja tilanteissa sekä löytää asioita, joita he itse haluavat oppia ja tavoitella. Haastateltavat näkivätkin tärkeänä, että oppijat voivat itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta niin tavoitteen asettelusta, itse työskentelystä kuin oppimisen arvionnista.

Ryhmäprosessien ohjaaminen vaatii opettajalta erityistä asiantuntemusta. Opetuksen suunnittelussa on myös huomioitava tehtävien muotoileminen siten, että tehtävänanto houkuttaa tekemään ja työskentelemään mielummin ryhmässä kuin yksin. Tarvitaan siis halua sitoutua oman toiminnan kehittämiseen sekä opetussuunnitelman ja kantavan pedagogiikan rakentamiseen yhteistoiminnalliset työtavat mahdollistavaksi. Ryhmädynamiikan ilmiöiden ja prosessien nouseminen oppiainesisältöjen rinnalle vaatii opettajalta paljon. Opettajille tuttua yksin tekemisen kulttuuria onkin pyrittävä murtamaan ja hyödyntämään kollegiaalisuuden valtavaa voimavaraa. Yhdessä tekeminen antaa tärkeää esimerkkiä myös oppijoille. Haastateltavat nostivatkin esille tarpeen foorumeille, joissa opettajat voivat jakaa ideoitaan ja käydä keskusteluja, niin kasvokkain kuin verkossa.

Tulevien viikkojen ohjelma

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä ja toivotamme teidät tervetulleiksi ITK:n yhteydessä järjestettävään OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavaan Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan keskiviikkona 9.4. klo 10-17. Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com

Viikon 16 OPS-välituntilähetyksessä matkaamme Opetushallitukseen tutustumaan perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten verkkokommentointiin, joka on käynnissä 15.4.–15.5.2014.

OPS-välitunti viikko 13: yhteenveto harrastustoimintaan liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 13)

Viikolla 13 keskustelimme oppimisen kaikkiallisuuden tunnistamisesta ja tunnustamisesta, erityisesti suhteessa koulutyöhön ja harrastustoimintaan. OPS-välituntilähetyksessä oli vieraana Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinnon suunnittelijana ja Harrastava iltapäivä (HIP) –toiminnan koordinaattorina toimiva Leena Tiainen.

Tiainen uskoo ja toivoo, että kerhotoimintaa ja sen mahdollisuuksia opettaa ja syventää tietotaitoa tullaan huomioimaan ja hyödyntämään koulujen toimintakulttuureissa jatkuvasti kasvavassa määrin. Perusopetuksen piirissä oleville oppilaille suunnatun HIP-toiminnan kautta järjestetään maksuttomia iltapäiväkerhoja. Myös aamukerhoja ovat olleet kokeilussa ja ensi syksynä aloitetaan muutamalla koululla kerhotoiminnan kokeilu myös keskellä päivää joustavan koulupäivän hengessä.

Kerhotoiminnan kautta voidaan myös osaltaan edesauttaa koulun ovien avautumista sitä ympäröivään yhteiskuntaan. HIP-toiminnan osalta noin puolet ohjaajista ovat opettajia, puolet kolmannen sektorin edustajia.

Niin opettajilta, oppilailta kuin huoltajiltakin saatu palaute on ollut positiivista. Koulupäivän yhteydessä tapahtuva harrastaminen mahdollistaa runsaamman vapaa-ajan iltaisin perheen parissa, Kerhotoiminta tarjoaa myös  lapsille ja nuorille mahdollisuuden  tutustua paremmin koulutovereihinsa. Tämä luo osaltaan turvallista ilmapiiriä ja yhteishenkeä koulun oppilaiden välille, mikä edesauttaa osaltaan koulussa viihtymistä ja oppimista.

Seuraavan OPS-välitunnin aihe

Viikolla 14 keskustelemme oppivien ryhmien mahdollisuuksista. Torstaina 3.4. klo 14.00-14.15 OPS-välituntilähetyksen vieraina Interaktiivinen opetus ja oppiminen –hankkeen johtaja, Jyväskylän yliopiston vararehtori Helena Rasku-Puttonen sekä hankeessa mukana ollut opettaja, opettajankoulutuksen lehtori Emma Kostiainen ja hankkeessa mukana olevia opiskelijoita ja opettajia tutkinut Päivikki Jääskelä. Seuraa lähetystä: https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops

Keskusteluun voi osallistua myös
Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
eDelfoin paneelissa

OPS-hautomot mukana ITK:ssa

Viikolla 15 pidämme taukoa OPS-välituntilähetyksistä. Tällöin toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Tulevaisuus ja oppimisen muotoilu -työpajaan ITK:ssa keskiviikkona 9.4 klo 10-17. OPS-hautomoiden, Helsingin yliopiston Koulu Kaikkialla -hankkeen sekä eOppimiskeskuksen Opus -hankkeen yhteistyönä toteutettavan työpajan kouluttajina toimivat Anne Rongas, Olli Vesterinen, Laura Salo, Tiina Airaksinen, Aki Luostarinen sekä Iida-Maria Peltomaa. Työpaja on maksuton.

Ilmoittautumiset 31.1.2014 mennessä: http://www.itk.fi/2014/ohjelma/workshop/591

Lisätietoja: http://oppimisenmuotoilu.wikispaces.com
 

OPS-välitunti viikko 12: yhteenveto oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntämiseen liittyvästä keskustelusta

 

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 12)

Viikolla 12 keskustelimme oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntämisestä koulutyössä. Sekä verkkokeskustelijat että OPS-välituntivieras Timo Ilomäki pitivät väitteen toteutumista toivottavana. Opettajana, opinto-ohjaajana ja Mobiluck-hankkeen koordinaattorina toimiva Ilomäki pitää oppilaiden omien laitteiden hyödyntämistä loistavana mahdollisuutena muun muassa yhteisölliselle oppimiselle.

Toisaalta oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa saattaa luoda opettajille myös painetta ja epätietoisuutta. Ilomäki muistuttaa kuitenkin, ettei epäonnistumisen riskiä kannata pelätä. Hänen mukaansa esimerkiksi hanketoiminta on auttanut kouluja muuttamaan toimintakulttuuriaan. Kun opettajat ovat saaneet käyttöönsä omia laitteita, on se madaltanut kynnystä myös laitteiden opetuskäyttöön. Ilomäki iloitsee myös sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista opettajien väliseen verkottumiseen ja ajatusten vaihtoon.

 

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 11: yhteenveto verkko-opetukseen liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 11)

Viikolla 11 käytiin keskustelua verkko-opetuksesta. OPS-välituntilähetyksen vieraana oli Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen. Nettiperuskoulu on Otavan Opiston ylläpitämä verkkokoulutus, jossa on mahdollista täydentää aiemmin keskeytyneet perusopetuksen opinnot loppuun tai opiskella koko perusopetuksen oppimäärä. Nettiperuskoulun opiskelijat ovat oppivelvollisuusiän ylittäneitä aikuisia ja opetus noudattaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaan opetukseen voi hakeutua jatkuvalla haulla ympäri vuoden. Kaikki kurssit on mahdollista suorittaa ilman aikataulua, ns. non stop –kursseina. Aikaan ja paikkaan sitomaton verkko-opiskelu edellyttääkin itsenäistä opiskeluotetta ja itsekuria. Opiskelulle on myös varattava riittävästi aikaa. Aktiivisuutta ja vastuunottamista tukevana opiskelumuotona verkko-opiskelu voi kuitenkin parhaimmillaan valtauttaa ja voimauttaa opiskelijaa. Täysin itsenäisesti ei verkon välityksellä opiskelevienkaan toki tarvitse toimia. Tukea ja apua on saatavilla ohjauksen muodossa. Osa kursseista on myös mahdollista opiskella tiiviimmin aikataulutettuina ryhmäkursseina.

Nettiperuskoulu tekee yhteistyötä Mikkelin Mikael-koulun Monni-hankkeen kanssa. Tavoitteena on luoda tukea tarvitseville kotona opiskeleville yläkouluikäisille oppilaille mahdollisuus opiskella perusopetuksen opintoja tuetusti ja verkkovälitteisesti. Monni-hankkeen myötä pyritään tukemaan koulupolulta putoamassa olevia oppilaita luomalla verkkovälitteinen tuetun oppimisen polku. Kevään aikana laaditaan toimintasuunnitelma pedagogisen verkko-opetuksen mallin toteuttamisesta ja valitaan pilottioppilasryhmä, joka aloittaa tuetun verkko-opiskelun syyslukukauden 2014 alussa.

Ensi viikon aihe

Viikolla 12 keskustelemme tietovälineistä. OPS-välituntilähetyksen vieraana torstaina 20.3. klo 14.00-14.15 on Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki.

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa

OPS-välitunti viikko 10: yhteenveto liikuttavaan kouluun liittyvästä keskustelusta

Katso OPS-välituntilähetyksen tallenne (vk 10)

Viikolla 10 pohdittiin liikkumista ja aktiivisuutta koulupäivän aikana. OPS-välituntihaastattelussa aiheesta oli keskustelemassa Liikkuva koulu -ohjelman asiantuntija Jukka Karvinen.

Liikkuva koulu -ohjelma pohjaa kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksiin, joissa määritellään niin liikkumisen määrään ja laatuun, istuma-aikaan kuin viihdemedian käyttöön liittyvät suositukset. Tavoitteena on, että koulut tarjoaisivat jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden liikkua vähintään tunti päivässä. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin 500 koulua ympäri Suomea.

Ohjelmalla pyritään tukemaan aktiivisen koulupäivän rakentamista ja passiivisuuden purkamista. Karvisen mukaan prosessi voi alkaa esimerkiksi välituntiliikunnan kehittämisellä. Liike vaati kuitenkin tilaa ja aikaa, joten koulupäivän rakenne, oppimisympäristön kehittäminen ja opetuskäytänteiden toiminnallistaminen ovat avainasemassa liikuttavaa koulua rakennettaessa.

Karvinen muistuttaa myös arjen pienten tekojen ja asenteiden merkityksestä. Tiukkojen sääntöjen ja liiallisen varovaisuuden sijaan liikkumaan innostaminen ja kannustaminen palkitsevat. Aktiivisuuden lisäämisellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia niin koulussa viihtymiseen, työrauhaan kuin oppimiseenkin.

Syyskuusta 2014 lähtien myös yksittäisillä kouluilla on mahdollisuus lähteä mukaan Liikkuvan koulun toimintaan.
Lisätietoa, ideoita ja tutkimusraportteja: www.liikkuvakoulu.fi

Tulevia aiheita

Vk 11 Verkko-opetus, välituntivieraana Nettiperuskoulun linjanvetäjä Sanna Lappalainen
Vk 12 Tietovälineet, välituntivieraana Mobiluck-hankkeen koordinaattori Timo Ilomäki

Osallistu keskusteluun

– Facebookin Oppimisen tulevaisuus -ryhmässä
– Twitterissä tunnisteella #OPSvälitunti
– Google+:n Oppimisen tulevaisuus -yhteisössä
– eDelfoin paneelissa